Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

İngilizce Tıp Fakültesinde uygulanan sınavların şekil ve uygulamasında aşağıdaki hususlara uyulması gerekir.
a) Sınav tarihleri ilan edildikten sonra ancak ilgili kurulların kararı ile değiştirilebilir.
b) Sınavlar teorik (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) ve pratik olarak yapılır.
c) İlgili Anabilim Dalının uygun gördüğü hallerde pratik sınavı yapılmayabilir.
d) Her anabilim dalı sınavı nasıl yapacağını Fakülte Kuruluna bildirir.
e) Pratik sınavlar teorik sınavlardan önce yapılır. O ders kurulundaki derslere ait pratiklerin sınavına girmeyenler Ders Kurulu Teorik Sınavına da alınmazlar.
f) Öğretim üyeleri ve görevlileri daha önceden haber vererek veya vermeden pratikler esnasında bazı öğrencileri veya bütün sınıfı bir arada sınava alabilirler. Pratik sınavı da sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı olarak yapılabilir.
g) Öğrenciler ders kurulu, staj ve bütünleme sınavları için saptanan gün ve saatte sınava girmek zorundadırlar. Sınava zamanında girmeyen öğrenci “0” puan alır.
h) Meslek dışı derslerin ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle zamanında giremeyenler için Yüksek Öğretim Kurumları Ara Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ders Kurulu Sınavları

Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulu sonunda teorik ve pratik olmak üzere Ders Kurulu sınavı yapılır. Ders kurulu sınavı, o ders kurulunda okutulan tüm dersleri kapsar. Ders kurullarındaki pratik sınavların puanı, o dersin toplam puanının %25’ini aşmayacak şekilde belirlenir. Bir Ders Kurulu sınavının içerdiği bütün derslerden elde edilen puanların toplamı, o ders kurulu sınavının başarı notunu oluşturur. Ancak ders kurulu teorik sınavında öğrenci o sınavın içerdiği derslerin bir veya bir kaçından %50’nin altında not alır ise, baraj uygulanır.

Baraj uygulaması şu şekilde yapılmaktadır. Ders kurulu sınavının içerdiği derslerden herhangi birisinde doğru cevap sayısı %50 den az olduğu takdirde, %50’nin altında kalan puan farkı, o ders kurulu sınavından elde edilen toplam puandan düşürülür ve ders kurulu sınav sonucu olarak ilan edilir.

Sınav toplam puanında oluşan 0,5 veya üstündeki ondalıklı fark bir üst puana tamamlanır.
Soru sayısı (puanı) 7’den daha az olan dersler birleştirilerek bir baraj oluşturulur.
Ders Kurulu sınavına girmeyen öğrenci o ders kurulu sınavından sıfır puan almış sayılır.

Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girdiğinin tespit edilmesi halinde o sınavda aldığı not iptal edilir.

Dönem Sonu Final Sınavı

Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri,  tüm ders kurulları bittikten sonra, o yılda verilen tüm dersleri kapsayan final sınavına alınırlar. Final sınavına da ders kurulu sınavlarında uygulanan baraj sistemi uygulanır. Final sınavına girmeyen öğrenci sıfır puan almış sayılır.

Yılsonu final sınavı o döneme ait son ders kurulu sınavından en erken on beş gün sonra yapılır.

Dönem Sonu Bütünleme Sınavı

Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinden ders kurulu sınavları ile final sınavlarının değerlendirilmesi sonucunda başarısız olan öğrencilere ilgili ders yılına ait bütün dersleri kapsayan bütünleme sınavı yapılır.

Yılsonu bütünleme sınavı dönem sonu final sınavı bitiminden en erken 15 (on beş) gün sonra yapılır.

Bütünleme sınavı/sınavlarında başarısız olan öğrenci o dönemi tekrarlar.

Ders Kurulu sınavına girmeyen öğrencinin bütünleme sınavına da girmemesi durumunda dönem sonu puanı “0” (sıfır) olur.

Staj Sınavları

Dördüncü ve beşinci sınıf klinik staj dönemidir. Stajlar pratik ders olarak kabul edilir. Her stajın sonunda sınav yapılır. Stajlarda, her ne şekilde olursa olsun, devamsızlıkları olan öğrenciler, staj sınavına girebilmek için stajı tekrarlamak veya devamsızlıklarını tamamlamak zorundadırlar.

Staj sınavı, teorik (yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü) olarak yapılır. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır.

Staj bütünleme sınavı

Dördüncü ve beşinci dönemlerdeki stajların bir veya daha fazlasından başarısız olan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o akademik yılın son stajının bitiminden en erken 15 (on beş) gün sonra alınır.

Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye bu staj veya stajları bir sonraki akademik yılda bir defa daha tekrarlama hakkı verilir. Sınavda yine başarılı olamayan öğrenci en son katıldığı stajın bitiminden en erken 15 (on beş) gün sonra kaldığı staj veya stajların bütünleme sınavlarına alınır. Öğrenciler bir dönemin stajlarını tamamlayıp staj sınavlarını başarmadan bir üst dönemin stajlarına başlayamazlar.

Staj notu

Staj notu, staj sonunda yapılan sınavda veya bütünleme sınavında alınan nottur.

Aile Hekimliği

Aile hekimliği döneminde (altıncı dönem) öğrenciler, her anabilim veya bilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranış ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, teorik bilgi düzeyleri, genel davranışları ayrı ayrı göz önüne alınarak staj sorumlusu tarafından değerlendirilirler. Başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Aile hekimliği dönemindeki stajlardan bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci, bu staj veya stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır.

Dönem Sonu Notu

Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri için Dönem Sonu Notu, o döneme ait ders kurulları sınavlarının ortalamasının % 60 ile final veya bütünleme sınavının %40’nın toplamıdır. İlgili dönemde başarılı olmak için, Dönem Sonu Notunun 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

Dördüncü ve beşinci dönemler (Stajyerlik) ile Aile Hekimliği yani 6. Sınıf (İntörn doktorluk) kademesinde stajlarda başarı notu 100 üzerinden 60 puandır. Bu dönemler için dönem sonu notu, staj notlarının ortalamasıdır.

Kurul dışı derslerde ise ara sınav notlarının ortalamasının %40’ı ile dönem sonu genel veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplamının verdiği sayıya karşılık olan nottur. Başarı notu, 100 üzerinden 50 puandır.

Alınan notların puan, not ve derece karşılıkları:

Puan

Harf Değeri

Katsayı

Sözel Değeri

95-100

AA

4.0

Pekiyi

90-94

BA

3.5

İyi

80-89

BB

3.0

Orta

70-79

CB

2.5

Geçer

60-69

CC

2.0

Zayıf-Geçmez

0-59

F

0

Başarısız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazeret Sınavı

Ders kurullarına ve stajlara devam edip mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden 5 (beş) işgünü içerisinde bildirmeleri gerekir. Mazeretleri Yönetim Kurulunda kabul edilen öğrenciler “mazeret sınavına” girerler. Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerin final ve bütünleme sınavları ile staj sonu ve staj bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavı akademik yılın bitiminden sonra yapılır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar, ilgili öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilmez.