Program Hakkında

Tıp Fakültesi, Maltepe Üniversitesi Maltepe Yerleşkesi’nde bulunmaktadır. 2013-2014 akademik yılında kurulan fakültemizde lisans eğitimi sürdürülmektedir.  

Fakültemize yurtiçi ve yurtdışından öğrenci kabul edilmektedir. Fakülteye yurtiçinden başvurarak eğitime başlayacak olan öğrenciler Türkiye genelinde “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)” tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre kayıt yaptırırlar. Yurtdışından fakülteye başvuran öğrenciler, “Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi “ne göre kabul edilir. Bu şekilde kabul edilen öğrenciler İngilizce yeterlilik sınavına tabi tutulurlar ve sınavda başarılı olanlar aynı yıl, başarısız olanlar ise bir sonraki ders yılında 1. sınıf derslerini almaya başlarlar.

Tıp Fakültesinde lisans eğitiminin süresi altı yıldır. Programın ağırlığını, birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda, zorunlu dersler oluşturmakladır. Zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin entellektüel ve sosyal gelişimini sağlamak üzere seçmeli dersler de verilmektedir. Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarda ise eğitim stajlar şeklinde yürütülecektir. Her yıl başarılı olmak, bir üst sınıfa geçmenin ön koşuludur.

2013 yılında kurulan Maltepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nde, sürekli değişen toplumsal ihtiyaçlara ve sağlık sistemindeki gerek yönetsel gerekse teknik gelişmelere uygun olarak, dinamik bir eğitim programı sürdürülmektedir. Bu amaçla Tıp Fakültesi’nde interaktif sunum teknikleriyle zenginleştirilmiş, teorik dersler ile laboratuvar, hasta başı eğitim ve alan çalışmaları gibi pratik derslerden oluşan kredili “Entegre Eğitim Sistemi” uygulanmaktadır. Bu eğitim sürecinde konular, insan vücudundaki sistemler temel alınarak, basitten karmaşığa, hücreden sisteme, normal işleyişten hastalık sürecine doğru geliştirilerek incelenmektedir. Eğitim programının içeriği Ulusal Çekirdek Eğitim Programı dikkate alınarak hazırlanmıştır.

İlk yılda öğrencilerin insan biyolojisini öğrenmelerini sağlayacak alt yapı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Temel Tıp Bilimlerinden Anatomi, Biyokimya, Biyofizik, Biyoistatistik, Histoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji dersleri programda yer almaktadır. Öğrenciler, ayrıca, Bilim Tarihi ve Mikroskobiye Giriş gibi seçmeli dersler almaktadır.

İkinci yıl organ ve sistemler çerçevesinde insan vücudunun normal yapı ve işlevleri anlatılmaktadır. Öğrenciler ders yılının son bölümünde farmakoloji ve immünoloji konularında temel kavramları öğrenmektedirler.

Öğrencilere üçüncü yılda temel tıp bilimleri derslerinin yanı sıra dahili tıp bilimleri ve cerrahi tıp bilimleriyle tüm klinik branşlarda yer alan konular anlatılmaktadır. Bu ders yılında öğrenciler hastalıkların oluşum sürecini (fizyopatoloji ve patogenez) ve kliniklere hazırlık (propedötik) için gerekli bilgileri almaktadır. Öğrenciler bu aşamada; hastalardan hastalıkları ile ilgili hikaye (anamnez) almayı, belirtileri (semptom) değerlendirmeyi, yapılan fizik muayene ile bulguları saptamayı, olası tanıları sıralamayı, tanıyı desteklemek için kanıt elde etmeyi ve bunları sentezleyerek tanı ve tedavi prensiplerini geliştirmeyi öğrenmektedir.

Dördüncü yılda öğrenciler İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Klinik Farmakoloji ve Göğüs Hastalıkları stajları alarak klinik becerilerini geliştirmektedirler.

Öğrenciler beşinci yılda; Radyoloji, Anestezi ve Reanimasyon, Adli Tıp, Psikiyatri, Ortopedi ve Travmatoloji, Göz, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji, Nöroşirürji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Dermatoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Üroloji, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Klinik Etik ve Seçmeli (Göğüs Cerrahisi / Çocuk Psikiyatrisi) Stajlarını 2-4 haftalık sürelerde almaktadır. Stajlar ilgili anabilim dallarına ait kliniklerde, birinci ve ikinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında verilecektir.

Altıncı yıl ise Aile Hekimliği dönemi olup on iki ayda tamamlanmaktadır. Bu yıl içinde öğrenciler İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Halk Sağlığı, Acil Tıp, Psikiyatri, Genel Cerrahi ve Seçmeli Staj almaktadır.

Birinci ve ikinci sınıfta teorik ve pratik dersler Temel Tıp Bilimleri Bölümünün yerleştiği Marmara Eğitim Köyü’ndeki Temel Tıp Bilimleri Binası’nda bulunan derslik ve laboratuvarlarda verilmektedir. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarda yapılan stajlar ile hasta başı uygulamaları ise Maltepe Yerleşkesindeki Tıp Fakültesine bağlı, 230 yataklı Araştırma ve Uygulama Merkezinde yapılacaktır.  Öğrenciler Fakülte dışında, birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında alan çalışmaları da yapacaklardır. 

Fakülte mezunları meslek yaşamına pratisyen hekim olarak devam edebilecekleri gibi, mevcut uygulamalara göre katılacakları kurslar ve alacakları sertifikalar sonrasında, kamuda aile hekimliği ve işyeri hekimliği gibi iş olanaklarına sahiptirler. Ayrıca, özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda da iş bulma olanağı bulunmaktadır. İstek dahilinde, TUS sınavını kazanarak mesleklerinde uzmanlaşma yolunu seçebilirler. Fakültemizde, tıpta uzmanlık eğitimi de verilmektedir. Üniversite ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tıpta uzmanlık eğitimlerini tamamlayan uzman hekimler, mesleklerini kendi açacakları muayenehanelerde yürütebilecekleri gibi, çeşitli kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda  görev yapabilirler.  Uzmanlık eğitimi alanlar, tıp fakültelerinde akademik kariyerlerine ve çalışmalarına da devam edebilirler (Yrd. Doç., Doç., Prof. gibi).

MİSYON
Tıp Fakültesinin misyonu, mesleğini, etik kavram ve yasal kuralları gözeterek uygulayan, bilgi birikimine sahip, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, araştırmacı ve sorgulayıcı, yaşam boyu eğitimi benimsemiş ve kendi kendine eğitim yeteneğini geliştirmiş, bilgiye ulaşım yollarını bilen, bu bilgiyi uygulayabilen, birey, toplum ve çevre sağlığıyla ilgili problemleri çözebilecek bilgi ve beceriye sahip, ülkemizin ve bölgemizin sağlık sorunlarına duyarlı, tıp doktoru yetiştirmektir.

VİZYON
Misyonumuzu en iyi şekilde yerine getirmek amacıyla, tıp mesleğinin gerektirdiği donanımda doktor yetiştirmek için pratik, teorik, sosyo-kültürel alanda gelişmiş, evrensel değerleri benimseyen, amacı öncelikle insan sağlığını korumak ve geliştirmek olan ”Ben, T.C Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nden mezun oldum” diyebilen öğrenciler yetiştirmektir.