Program Temel Öğrenme Çıktıları

  1. Alanına özgü bilgi toplanması, bir araya getirilmesi, analiz edilmesi ve/veya uygulanması aşamalarında yer alır; mesleki, etik ve yasal sorumluluklarının bilincinde olur.
  2. Sanat, zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı bilgilerine sahip olur, yorumlayabilir ve değerlendirebilir.
  3. Yaratıcı, kültürel/doğal çevreye duyarlı, çağdaş teknolojiyi üretip kullanır ve eleştirel düşünme becerisine sahip olur.
  4. Türk denizciliği ve denizcilik tarihi hakkında bilgi sahibi olur, denizel yaşamın kültürel çeşitliliğinin ve arkitektonik özelliklerini kavramış olur.
  5. Temel tasarım ve deniz araçları geometrisi ilkelerini kavrama, malzeme, üretim detayları, üretim teknikleri ile mekanik ve elektrik donatım sistemleri teknik bilgilerini kullanma ve uygulama becerisi kazanır.
  6. Deniz araçları tasarım ve uygulamasında fonksiyon ve estetik gereksinimlerin çözümleri yönünden bilgi ve beceriye sahip olur.
  7. Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahip olur; bu bilgiyi tasarım ve uygulama sürecinde kullanabilme becerisi kazanır.
  8. Bir yabancı dilde alanının terminolojisini bilir ve hem ana dilinde hem de en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi kazanır.
  9. Bilgi, birikim ve fikirlerini aktarırken hem yazılı, hem de görsel ve grafik anlatım teknikleri ile model yapım teknik ve makinelerini kullanabilme becerisine sahip olur.
  10. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur ve alanındaki gelişmeleri izleyebilir, bireysel ve takım çalışması gruplarında disiplinler arası ilişkiyi kavrar ve etkin görev alır.