Program Hakkında

Üniversitemizin verdiği dikkate değer katkılarla, T.C. Maltepe Üniversitesinde 2000 yılında temelleri atılan, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsünde disiplinlerarası bir anlayış içinde lisansüstü düzeyde; 2004-2005 eğitim-öğretim yılında da İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde lisans düzeyinde kurulan ve aynı yıl ilk öğrencilerini alan Felsefe Bölümü, insan-dünya-bilgi ilişkilerine felsefe açısından bakma yollarını bilen bireyler yetiştirmektedir.

Bölümde benimsenen felsefe anlayışı doğrultusunda, felsefe öğretimi salt felsefe tarihi bağlamında yapılmamakta, öğrencilerin felsefe kavramlarına, sorun ve sorularına geniş bir perspektiften bakmalarını sağlayacak biçimde sistematik yaklaşım öne çıkarılmaktadır. Felsefe Bölümü öğrencileri, uygulanan Öğretim Programı çerçevesinde, insan ve toplum bilimlerinin yanı sıra, matematiksel bilgiyle de tanıştırılmaktadır. İnsanın toplumsal, tarihsel ve kültürel bir varlık olduğu saptamasını önemseyen Bölüm, öğrencilerin, insanlığın ortak kültür mirasıyla da tanışmasını dikkate almakta; çağın gereği olan teknolojiyi kullanma becerisini edinmelerini de ön planda tutmaktadır. Felsefe Bölümü, öğrencilerin Türkçeyi ve en az bir yabancı dili hem sözlü hem de yazılı olarak kullanmalarını sağlamak üzere, öğrencilerin zorunlu derslerin yanı sıra dil bağlamında farklı dersler almalarını da teşvik etmektedir. Disiplinlerarası anlayışın önemle benimsendiği Felsefe Bölümü Öğretim Programında Alan Derslerinin yanında Üniversite Seçmeli derslerine de yer verilmektedir.

Felsefe Bölümü, öğrencilerini Çift Anadal Programına ve Yandal Programına devam etmeleri konusunda sık sık uyarmakta; konuya ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir.

Felsefe Bölümünün yurtiçinde çok sayıda üniversiteyle Farabi Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi Programı için İkili Anlaşması vardır. Avrupa Birliği üniversiteleriyle de çok sayıda Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi Programı için İkili Anlaşması olan Felsefe Bölümü, 2005-2006 eğitim-öğretim yılından beri Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi Programını gerçekleştirmektedir.

Felsefe Bölümü öğrencileri, aldıkları derslerin uygulamalarını Maltepe İlçesinde yer alan okullarda Mezuniyet Projesi kapsamında yapmaktadırlar. Zorunlu olmamakla birlikte staj kapsamında çalışmalar için de teşvik edilen öğrenciler, yayınevlerinde, dershanelerde, televizyon kanallarında staj yapmakta; bu yolla işgücü piyasasıyla tanışmaktadırlar.

Felsefe Bölümü, öğrencilerinin eğitim almalarını “yaşamboyu eğitim” anlayışıyla desteklemekte, Bologna Sürecinin de bir gereği olan öğrenci topluluklarının önemine ilişkin inancıyla ve konuya ilişkin deneyimiyle, Felsefe Kulübünün çalışmalarına büyük destek vermektedir. Bölüm, Felsefe Kulübüyle birlikte Dünya Felsefe Günü kutlaması yapmakta, konferans ve seminer dizileri düzenlemekte, ulusal boyutta yapılan felsefe öğrencileri etkinliklerine katılmaktadırlar.

Felsefe Bölümünü bitiren öğrenciler genellikle Felsefe Grubu Öğretmeni olabilmenin yanı sıra, dershanelerde rehber öğretmen olarak çalışabilmekte; eğitim-danışmanlık şirketlerinde yaşam koçu ve felsefi danışman olarak çalışabilmekte; kitle iletişim araçlarında program yapımcısı, yönetici, yazar, eleştirmen olarak önemli noktalara gelebilmektedirler. Öğrencilik yıllarında özellikle yazı yoluyla dili iyi kullanma becerisini üst düzeyde edinen mezunlar, editörlük yapmaktadırlar. İlk mezunlarını 2007-2008 eğitim-öğretim yılında veren Felsefe Bölümü, mezunlarını yakından izlemektedir. Mezunların büyük bir bölümü halen, yurtiçinde ve yurtdışında yüksek lisans yapmaktadır. Araştırma görevlisi olarak üniversitelerde çalışmaya başlayanların dışında, mezunların bir bölümü dershanelerde, kitle iletişim araçlarında, eğitim-danışmanlık merkezlerinde, insan kaynakları alanında, yayınevlerinde çalışmaktadır. Ayrıca Çift Anadal ya da Yandal Programlarını bitiren öğrencilerimiz, felsefe öğrenimi görmüş olmanın verdiği avantajla, çok farklı meslek alanlarında çalışmaktadırlar.  

Felsefe Bölümünün öğretim elemanları alanlarında isim yapmış; ulusal ve uluslararası bağlamda yaptıkları çalışmalarla, felsefi düşünmeye ve felsefe bilgisinin çoğalmasına özgün katkıda bulunan kişilerdir. Sadece Üniversite içindeki eğitim çalışmalarına ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde katkı vermekle kalmayan, toplumdan/kamudan gelen istemleri de konferans, rapor verme vb. çalışmalarla yoğun bir biçimde karşılayan öğretim elemanları, Bölüm öğrencilerinin özgüvenlerinin artmasına da katkıda bulunmaktadırlar. Üniversitenin özellikle İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezine katkı sağlayan öğretim elemanları, Türkiye Felsefe Kurumu Derneğinin de gerek yönetiminde gerek tüm bilimsel çalışmalarında ağırlıklı olarak yer almaktadırlar. Bu türden çalışmalarını uluslararası boyutta, Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonunda (FISP) çeşitli düzeylerde yönetici olarak da sürdüren öğretim elemanları, radyo ve televizyonlarda da felsefi düşünmenin ve felsefe bilgisinin çoğalmasına ve yayılmasına katkıda bulunmaktadırlar. Bölümün öğretim üyelerinin bir bölümü, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Felsefe İhtisas Komitesiyle, İnsan Hakları İhtisas Komitesinin üyeleridir. Çok sayıda projede çalışan öğretim elemanları, Felsefe Bölümü öğrencilerinin de bu projelerde yer almalarına yardımcı olmaktadırlar. Ülkemizdeki ortaöğretim kurumlarında çalışan Felsefe Grubu Öğretmenleriyle çok güçlü ilişkileri olan Felsefe Bölümü öğretim elemanları, zaman zaman bu öğretmenlere hizmetiçi eğitim konusunda katkı sağlamaktadırlar.

Felsefe Bölümünün sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkisi Türkiye Felsefe Kurumu Derneğiyle sınırlı değildir. Bölümün öğretim elemanları, İstanbul’daki ve Türkiye’deki çok sayıda dernek ve vakıfla, özellikle Üniversitemizin kurucu vakfı olan İstanbul Marmara Eğitim Vakfıyla (İMEV) işbirliği içindedir. Etik, insan hakları, felsefe eğitimi, düşünme eğitimi, çocuklar için felsefe, eleştirel-özenli ve yaratıcı düşünme konusunda dikkate değer çalışmalar yapan öğretim elemanları, ulusal ve uluslararası boyutta çok sayıda projede yer almaktadırlar. Felsefe Bölümünün aynı zamanda Üniversitemizin desteğiyle de 2009 yılında kurulan UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsüyle organik bağı vardır.

2007-2008 eğitim-öğretim yılında, Üniversitemizin, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktora düzeyinde de eğitim verme hakkını ilk elde eden Bölümümüz, yaptığı eğitim ve araştırma etkinlikleriyle, yürüttüğü toplumsal/kamusal sorumluluk projeleriyle, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir yere sahiptir. Felsefe Bölümünün savsözü (sloganı) “Hem genç hem de deneyimli olmak”tır.

MİSYON
Felsefenin temel kavram, sorun ve sorularını çözümleyen; insan, toplum ve dünya sorunlarına etik değerler ve insan hakları açısından bakabilen bireylerin yetişmesine katkıda bulunmanın yanı sıra, yeni tartışma ve araştırmalar aracılığıyla bilgi-toplum bağını güçlendirmek.

VİZYON
Felsefi bakışın gelişmesine katkıda bulunan felsefe eğitimini yaygınlaştırmak, etik değerleri ve özellikle insan haklarını her türlü insansal ilişkinin temeli yapmaya çabalamak, disiplinlerarası işbirliğini arttırarak gerek yurtiçi gerekse yurtdışı üniversiteleriyle ortak diploma programları oluşturmak, öğrencilerimizi lisansüstü çalışmalar yapmak üzere yönlendirmek ve toplumsal-kamusal çalışmalara katılımda bulunmaya teşvik etmek.