Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Felsefenin farklı disiplinlerine ilişkin temel kavram, sorun ve sorular çerçevesinde, yabancı dil bilgisini ve bilişim teknolojilerini kullanarak güncel kaynaklara dayalı bilgiler edinebilme,
 2. Felsefe tarihinde yer alan filozofların temel metinlerini edindiği bilgi ve becerileri kullanarak yorumlayabilme,
 3. Felsefe alanında kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri çağdaş araçlardan faydalanarak eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında çözümleyebilme ve uygulayabilme,
 4. Felsefe alanından, insan ve toplum bilimlerinden ve diğer farklı alanlardan (Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Antropoloji vb.) edindiği bilgileri kullanarak bireysel ya da takım halinde çalışma becerisi geliştirebilme,
 5. Yeni felsefi düşünceleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 6. Felsefe, etik değer ve insan hakları bilgisini kullanarak eylemde bulunabilme,
 7. Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimseyebilme ve uygulayabilme,
 8. Felsefi düşünmeyi kullanarak edindiği görüşleri sözlü ve yazılı olarak yetkin bir şekilde ifade edebilme,
 9. Felsefe alanıyla ilgili kuramsal ya da uygulamalı sorunlara yönelik çözüm önerilerini nitel verilerle ortaya koyabilme ve uygulayabilme,
 10. Felsefe bilgisi ve birikimiyle sosyal ve kültürel hakların gerekliliğini görebilme; tarihsel ve kültürel mirasa sahip çıkabilme; sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklere katılabilme,
 11. Felsefi bakış açısıyla disiplinler arası inceleme ve araştırma yapabilme,
 12. Felsefe alanından edindiği bilgileri kalite değerlendirmesinde kullanabilme.