Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavını geçmek zorundadırlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların dışında, tarih belirtilmeden küçük sınavlar da (quiz) yapılabilir. 

Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan ders izlencelerinde belirtilir. Final sınavları, MYO tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav notu, final sınavı notu ile dönem içinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Ara sınav ve/veya final sınavı yapılmayacak olan dersler, Bölüm Başkanı ve MYO Müdürlüğü tarafından belirlenerek ilan edilir. Bu derslere ait dönem sonu başarı notları, öğrencilerin dönem boyunca yürüttükleri çalışmalara göre belirlenir. 

Dönem sonu başarı notları, başarı değerlendirme ölçütleri ile birlikte ilgili öğretim üyesi/görevlisi tarafından MYO Müdürlüğü’ne teslim edilir. 

Notlandırma esasları
Öğretim elemanları, derslerine kayıt olan her öğrenciyi T.C. Maltepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 31inci, 32nci ve 33üncü maddeleri doğrultusunda ÖİS’nin bağıl başarı değerlendirme yöntemini kullanarak değerlendirir ve aşağıdaki başarı notlarından biri öğrencinin ders başarı notu olarak verilir. 

AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını; DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu başarısız öğrenciler için takdir edilir. 

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak belirlenir. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıdadır. Aşağıdaki tabloda, Yarıyıl ders notunun harf olarak, puan karşılığı ve katsayısı verilmektedir.

Puan Karşılığı

Yarıyıl Ders Notu (Harf)

Katsayı

90-100

AA

4.0

80-89

BA

3.5

70-79

BB

3.0

60-69

CB

2.5

50-59

CC

2.0

40-49

DC

1.5

30-39

DD

1.0

0-29

F

0

 

Ders Tekrarı
Bir dersten F, Başarısız (BŞZ), Devamsız (DVZ) notlarından birini alarak başarısız olan öğrenciler ile bir derse kayıt olduktan sonra o dersten çekilen öğrenciler, o dersi açıldığı ilk yarıyılda almak ve derse devam koşullarını yerine getirmek zorundadır.

Dönem Tekrarı
Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 2.00 olmayan mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, daha önce CC’den daha düşük bir not ile geçtikleri ders(ler)i, not ortalaması 2.00 oluncaya dek tekrar alırlar.

Başarılı Öğrenciler
Bir dönem sonunda en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler başarılı olarak kabul edilirler. En az normal ders yükü kadar ders alarak dönem sonunda 3.00-3.49 arasında Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler “Onur Öğrencisi”, 3.50-4.00 arasında Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak değerlendirilirler.