Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Özel eğitimde yetersizliği olan çocuklara ve eğitimlerine ilişkin temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri, özel eğitimde genel eğitimden farklılaşan etmenleri açıklar.
 2. Alanı ile ilgili sosyal ve kültürel etkinliklere katılır.
 3. Özel eğitim uygulamalarında etkili, verimli yöntem-teknikleri karşılaştırarak seçer.
 4. Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil ve bilgisayar kullanma bilgisine sahip olur.
 5. Özel gereksinimli öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını, başarı düzeylerini geliştireceği programa yansıtır.
 6. Özel eğitim alanı ile ilgili eğitim öğretim uygulamaları sırasında karşılaşılabileceği sorunlara çözüm üretir.
 7. Özel gereksinimli öğrenciler için bireyselleştirilmiş program geliştirme, materyal tasarlama, uygulama ve öğrenci gelişimleri ile ilgili çok yönlü değerlendirme yapma becerisi kazanır.
 8. Özel eğitim alanıyla ilgili kaynak taraması yaparak ulaştığı güncel bilgileri alan uygulamalarına yansıtır.
 9. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini eğitim uygulamalarında kullanır
 10. Özel eğitimle ilgili birey, aile, toplumu bilgilendirici, beceri kazandırıcı çalışmalarda sorumluluk alır.
 11. Özel gereksinimi olan çocuklarla normal bireyler arasındaki iletişim ve etkileşimi sağlamak için ürettiği eğitsel çözümleri uygular.
 12. Diğer meslek alanları ile özel eğitim alanı arasında iletişimi sağlayarak alan dışındakilere özel gereksinimli çocuklar hakkında rehberlik yapar.
 13. Öğretmenlik alan bilgisini, kişisel ve sosyal özelliklerini temsil edecek yeterlikleri kazanır.
 14. Türk eğitim sisteminin yapısı, işleyişi, amaçları ve tarihçesi hakkında bilgi kazanır.
 15. Öğrenmeyi öğrenerek yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.