Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

  • Üniversitenin tamamen veya kısmen yabancı dille öğretim yapan önlisans / lisans bölüm/programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler ile öğretim dili Türkçe olmasına rağmen kendi isteği üzerine Hazırlık Sınıfı okumak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim yılının başında Yüksekokul tarafından düzenlenen Yabancı Dil Yeterlik Sınavına tabi tutulurlar. Yabancı Dil Yeterlik Sınavından alınan puana göre yabancı dille öğretim yapan bölüm/program öğrencilerinin Hazırlık Sınıfından muaf olup olmadığı belirlenir.
     
  • Muaf olamayan yukarıda belirtilen öğrenciler ile kendi isteğiyle Hazırlık Sınıfı okumak isteyen öğretim dili Türkçe olan bölüm/program öğrencilerinin ise yapılacak Seviye Tespit Sınavı sonucuna göre Hazırlık Sınıfında hangi seviyeden öğrenim görecekleri belirlenir. 
  • Yabancı Dil Yeterlik Sınavından başarı yüz tam puan esas alınarak belirlenir. Yabancı dille öğretim yapan bölüm/ programlara kayıt yaptırmış ve yukarıda adı geçen sınavdan elde ettiği başarı puanı 55/100 (Hukuk Fakültesi öğrencileri için 50/100, Tıp Fakültesi ve Psikoloji Bölümü öğrencileri için 60/100 ile İngilizce Öğretmenliği Programı öğrencileri için 65/100) ve üzerinde olan öğrenciler Hazırlık Sınıfından muaf olurlar. Ayrıca, aşağıda belirtilen koşulları sağlamış öğrenciler de Hazırlık Sınıfından muaf tutulur, Hazırlık Sınıfı yabancı dil derslerini başarmış sayılırlar:

a. Son üç yılda, İngilizcenin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında veya Türkiye’de Uluslararası Bakalorya (IB)  Diploma Programında ortaöğretimini İngilizce olarak tamamlayanlar,

b. Bu dilin anadili olarak  konuşulduğu ülkelerde  yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri  için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan  (TOEFL: Test of English as a Foreign Language, PTE: Pearson Test of English ve Üniversitenin eşdeğer kabul ettiği sınavlar) sınavlarda yüz tam puan üzerinden Üniversite  Senatosunun belirlediği puanla başarılı olanlar,

c. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından (b) fıkrasındaki sınavlara eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavında (YDS) yüz tam puan üzerinden Üniversite Senatosunun belirlediği puanla başarılı olanlar,

d. (b) ve (c) fıkraları kapsamına giren sınavlarda elde edilen puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı ilgili kurumlar tarafından belirlenen geçerlilik süresi esas alınır.  Ancak adı geçen sınavlara ait belgelerin Yabancı Dil Yeterlik Sınavından önce ibraz edilmesi şarttır.

e.  Daha önce bir başka üniversitenin  İngilizce Hazırlık Sınıfında okumuş ve yüz tam puan üzerinden Maltepe Üniversitesi Senatosunun öngördüğü  puanla başarılı olmuş öğrenciler, üzerinden beş yıl geçmemesi koşuluyla,başarılı olduklarını belgeledikleri takdirde Hazırlık Sınıfından muaf olurlar. Ancak, bu belgelerini  Yabancı Dil Yeterlik Sınavından önce ibraz etmeleri gerekir.

f.  Öğretim dili Türkçe olan ön lisans / lisans bölüm/program öğrencilerinin 2547 Sayılı Yasanın 5nci maddesinin 1nci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu olan İngilizce derslerinden muaf olabilmeleri için kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim yılının başında düzenlenen ilgili Yabancı Dil Yeterlik (Muafiyet) Sınavından  70/100 ve üzerinde not almaları halinde İngilizce-I dersinden, 80/100 ve üzerinde not almaları halinde ise ayrıca İngilizce-II dersinden (AA) notuyla muaf olurlar.

g. İngilizce I dersini almış ve bu dersten 80/100 ve üzerinde bir puanla geçmiş olan öğrenciler İngilizce II dersinin Muafiyet Sınavına girme hakkı elde ederler. Ancak söz konusu dersten muaf olabilmeleri için Muafiyet Sınavından 80/100 ve üzerinde puan almaları gerekir. Bu sınavdan 80/100 ve üzerinde not alan öğrenciler (AA) ile muaf sayılırlar.

h. Dikey/Yatay Geçiş öğrencileri,  daha önce okudukları üniversitelerin ön lisans / lisans programlarında aldıkları İngilizce-I ve İngilizce-II derslerinden, ders saati, kredisi ve ders içeriklerinin aynı olduğunu belgelemek koşuluyla, belgelerindeki notlarına göre muaf sayılırlar. Ancak bu belgelerini ilgili yarıyılın ders ekleme/bırakma haftası sona ermeden ibraz etmeleri gerekir.

i. Daha önce okudukları üniversitelerin ön lisans / lisans programlarında aldıkları İngilizce I ve/veya İngilizce II derslerinden (AA) notunun altında bir notla muaf olan Dikey/Yatay Geçiş  öğrencileri,  notlarını yükseltmek maksadıyla bu dersleri okumak üzere tekrar   başvuruda bulunabilirler. Ancak tekrarlanan derslere devam zorunlu olup bu derslerde, önceki başarı notları ne olursa olsun, alınan son notlar geçerlidir.