Dersler

ÖHUK 602 MİLLETLERARASI TAHKİM

Dersin içeriği, tahkime ilişkin temel düzenlemeler, milletlerarası anlaşmalar, Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun kapsamı ve uygulama alanı, tahkime elverişlilik, tahkim sözleşmesi, tahkim usulsü, tahkime uygulanacak hukuk ve hakem kararlarının icrasıdır.

ÖHUK 603 ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKU

Bu derste incelenecek konular arasında Uluslararası Yatırım Hukukunun kaynakları, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankasının yatırımlar konusundaki çalışmaları, iki tarafları yatırım anlaşmalarının özellikleri ve önemi, çok taraflı bir yatırım anlaşmasına gerek olup olmadığı, yabancı yatırımın millileştirilmesi ve tazminat, MİGA bulunmaktadır.

ÖHUK 604 İŞ HUKUKUNDA ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Bu derste küreselleşme ve teknolojik gelişmeler karşısında zorunlu olarak ortaya çıkan ve işletmeler bakımından kaçınılmaz sayılan, çalışanlar bakımından bazı yararlar sağlasa da oldukça sakıncalı durumlar oluşturan, yeni esnek çalışma yöntemleri inceleme konusu yapılacaktır. Özelikle yeni 4857 sayılı İş kanununda yer alan bu konudaki düzenlemeler tartışılacaktır.      

      

ÖHUK 605 KAMBİYO SENETLERİNDE DEFİLER

Bu dersin amacı, kıymetli evrak hukukunda önemli bir yere sahip olan ve geniş bir uygulaması bulunan kambiyo senetlerini, kambiyo senetlerinin temel özelliklerini, kambiyo senetlerinde defileri anlatmak ve örnek olaylarla kambiyo senetlerinde defilere ilişkin çıkabilecek hukuki sorunları genel olarak incelemektir.

                                                                                      

ÖHUK 606 NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN HAZIRLANMASI VE İCRASI

Navlun sözleşmeleri, gemilerin denizde işletilmesine ilişkin olmaları itibariyle Deniz Ticareti Hukuku alanında büyük önemi haizdir. Dolayısıyla navlun sözleşmesinin hazırlanması muhtemel uyuşmazlıkların önlenmesi bakımından önemlidir. Bunun yanında navlun sözleşmesinin icrası sözleşmede kullanılan klozların anlamının belirlenmesi ve kapsamının tespitine bağlıdır. Bu nedenle dersin amacı Navlun Sözleşmesinin hazırlanmasında ve icrasında uyulması gereken kuralları ve karşılaşılabilecek zorlukların aşılmasına ilişkin metotların aktarılmasıdır. Bu bilgiler aktarılırken mahkeme kararlarının incelenmesi de öğretim metodu olarak kullanılacaktır.

ÖHUK 607 DENİZ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ

Deniz Ticareti Hukukunun objeleri olan gemi ve yük, muhtemel deniz tehlikelerine maruz bulunmaktadır. Bu nedenle deniz sigortalarının geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. Deniz sigortalarının gemi ve yük sigortaları olarak ikiye ayrılması mümkündür. Gemiye ilişkin menfaatlerin sigortasında tekne ve klüp sigortaları (PandI) kullanılmaktadır. Dersin konusu gemi ve yük sigorta sözleşmelerinin kurulması ve icrası ile bunlara ilişkin kullanılan klozların incelenmesi; ayrıca ilgili mahkeme kararlarının irdelenmesidir.

ÖHUK 608 MARKA ÜZERİNDEKİ HAKLARIN İHLÂLİNDEN DOĞAN DAVALAR   

Gayrı maddî bir hak olan marka hakkı, günümüzde büyük bir ticari öneme sahiptir. Uygulamada sıklıkla haksız olarak marka hakkının kullanılması suretiyle hak sahiplerinin malî menfaatleri ihlal edilmekte ve haksız bir rekabete yol açılmaktadır. Bu ders kapsamında, marka üzerindeki hakkın ihlal edilmesi durumunda başvurulabilecek hukukî yollar, gerek tespit gerekse eda davaları üzerinde durulacaktır.

ÖHUK 609 ÖZEL HUKUKTA SORUMLULUK

Hukuki işlemlerden, haksız fiilerden doğan sorumluluk, devletin sorumluluğu ve sorumluluğun azalması ve kalkması tartışılır.

 

ÖHUK 610 TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN HUKUKSAL SORUMLULUK
Trafik kazalarından doğan sorumluluk, sorumluluktan kurtulma, sorumlulukların çatışması ve yarışması incelenir.

 

ÖHUK 611 ESER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN DEVRİNE YÖNELİK SÖZLEŞMELER

Bu ders kapsamında, eser üzerindeki malî hakkın bizzat kendisinin ve kullanımının devrine ilişkin sözleşmeler, bu sözleşmelerin özellikleri, hukukî niteliği, tarafları, çeşitleri, sözleşmeden doğan hak ve borçlar ve sözleşmenin sona ermesi üzerinde durulacaktır. 

ÖHUK 612     SEMİNER

Uyuşmazlık konusu olmuş, belirli bir veya bir kaç kişinin çıkarlarına ait sorunlar (somut hukuki sorun) ile bu nitelikte olmayan, varsayımsal (soyut) hukuki sorunların çözümü için hangi aşamaların geçilmesi gerektiği ve nasıl bir yol izleneceği hukukçular açısından son derece önemlidir. Tüm bu aşama ve ilkelerin bilimsel bir gözle ele alınması, sıkça tekrarlanan yanlışların önlenmesi, daha kısa sürede etkin ve verimli çalışmaların usul ve ilkelerinin öğretilmesi temel amaçtır.

ÖHUK 613 YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN ANONİM ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 

Bu derste, anonim şirketlerin genel hükümleri, anasözleşmenin değiştirilmesi, özel değişiklikler, rüçhan hakkı, sermaye artırımları ve azaltılması, menkul kıymetler, pay senetleri, intifa senetleri, anonim şirketlerde sona erme ve tasfiye ve tek kişilik ortaklık konularındaki değişiklik ve yenilikler tartışılır.

 

ÖHUK 614 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE YÖNETİCİLER VE MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN MESULİYET SİGORTASI (D&O INSURANCE)

Sermaye şirketleri organlarının sorumluluğu kanun tarafından düzenlendiği ve yöneticilerle ortaklık arasında sorumluluktan kurtarmaya yönelik anlaşmalar geçerli kabul edilmediği için, Amerikan Hukuku kaynaklı olan ve tüm dünyada gittikçe yaygınlık kazanan ve yöneticiler ve müdürlerin ticari faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek zararlara karşı sigorta edilmesini konu edinen “Directors’ & Officers  Liability İnsurance (D&O Versicherung)”  Avrupa’daki diğer ülkelere paralel olarak Türk uygulamasında da ilgiyle karşılanmıştır. Bu başlık altında bu sigorta türünün tarihi gelişimi, D&O sigortasının yöneticilere sağlamış olduğu kolaylıklar, D&O sigortasının hukuki niteliği, Türkiye’de uygulanan mevzuat, D&O sigortasının parametreleri, D&O sigortasının kurulması ve tarafları gibi konular işlenecektir.    

ÖHUK 619 GEÇİCİ HUKUKÎ HİMAYE TEDBİRLERİ

Derste ele alınan başlıca konular; geçici hukukî koruma tedbirlerine ilişkin kavramlar, geçici hukukî koruma tedbirlerinin temel özellikleri ve çeşitleri, ihtiyati tedbir kavramı ve şartları, ihtiyati tedbir prosedürü, ihtiyati tedbirden kaynaklanan tazminat davası, ihtiyati haciz kavramı ve şartları, ihtiyati haciz prosedürü, ihtiyati hacizden doğan tazminat davası, ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz kurumlarının karşılaştırılması ve delil tespiti kavramı ve şartları, delil tespiti prosedürüdür.

ÖHUK 697 ÖZEL HUKUK ÇALIŞMALARI

Bu dersin amacı öğrenicinin ve öğretim üyesinin birlikte belirledikleri teorik bir alanda literatürdeki en son gelişmeleri kapsayan okuma listesi oluşturması ve bu okumalar/ tartışmalar temelinde öğrenicinin ileri düzeye taşınmasıdır.

ÖHUK 698 YETERLİK SINAVI

Öğrenici doktora yeterlilik sınavına hazırlanır.

ÖHUK 699 DOKTORA TEZİ

Dersler ve yeterlik aşaması tamamlandıktan sonra, doktora öğrenicileri tez önerilerini jüriye sunarlar ve tez danışmanı ve jürisinin rehberliğinde orijinal bir  bilimsel tez hazırlayıp, jüri karşısında savunurlar.

ÖHUK 502 İŞ GÜVENCESİ

 İş güvencesi kavramı hukukumuza nispeten yeni dahil olmuş ve henüz yeterince incelenmemiş bir kavramdır. Bu nedenle ders kapsamında, bu kurum ayrıntılı bir biçimde incelenecektir. Derste önce iş güvencesinin tanımı ve anlamı ile ortaya çıkışının tarihçesi ele alınacak, ardından konu, “Uluslararası Çalışma Örgütü” normları ile AB normları açısından irdelenecektir. Son olarak İş Kanunu’nun ilgili maddeleri esas alınarak iş ilişkisinin sona ermesi çerçevesinde, iş güvencesinden yararlanan işçiler bakımından geçerli olan kriterler ve iş ilişkisini sona erdirme usulü esasları tartışılacaktır.

ÖHUK 503 SERMAYE ŞİRKETİNİN BÖLÜNMESİ

Bu derste, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirket bölünmelerine ilişkin hükümleri tartışılmaktadır.

ÖHUK 504 ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYENİN ARTTIRILMASI

Bu derste, anonim şirket anasözleşmesinin içeriği, esas sermaye sistemi, kayıtlı sermaye sistemi, sermaye artırımı, rüçhan hakkı, iç kaynaklardan sermaye artırımı tartışılır.

ÖHUK 505 ÖZEL HUKUKTA KİŞİYE İLİŞKİN ZARARIN HESAPLANMASI

 Hukukta zarar yoksa hukuki sorumluluk da yoktur. Bu nedenle, kişinin hukuka aykırı fiilleri sebebiyle sorumlu tutulabilmesi için ortada bir zararın olması ve bu zararın hesaplanması gerekir. Zarar mala ya da kişiye yönelik olabilmektedir. Son yıllarda, Türk ve yabancı mahkeme kararlarında kişiye gelen zararın tazmini konusunda önemli gelişmeler olduğu tespit edilmektedir. Bu ders kapsamında kişiye gelen zarar kavramı ve zararın hesaplanmasında dikkate alınarak, bu zararın unsurları incelenecektir.

ÖHUK 506 ÖZEL HUKUKTA KUSURUN VE AĞIRLIĞININ BELİRLENMESİ

Kusur kavramı özel hukukun temelini teşkil eden kavramlardan biridir. Kusurun ağırlığının tespiti failin sorumluluğunun saptanması bakımından önem teşkil etmektedir. Özellikle hukuk uygulamacılarının tazminat taleplerinde önem arz edecek olan, kusurun tespit edilmesi ve ağırlığının belirlenmesi dersin konusunu teşkil etmektedir. Dersin işlenmesinde, kusur kavramı hakkında öğretide ve içtihatta yer alan yeni görüşlere özel önem verilecektir.

ÖHUK 507 YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN TİCARİ İŞLETME KİTABINDAKİ YENİLİKLER

Bu derste, ticari işletme, ticari iş, tacir, tacir olmanın sonuçları, ticaret unvanı, işletme adı, ticari defterler, ticaret sicili, tacir yardımcıları ve cari hesap tartışılmaktadır.

 

ÖHUK 508 SERMAYE PİYASASI HUKUKU

Uluslararası alanda gelişen piyasalar içinde adından söz ettiren Türkiye, gelişen finans dünyasında da çeşitli borsaları ile dikkat çekmektedir. Yalnızca ekonomist ya da finansçıların değil hukukçularında önemli yere sahip olduğu bu finans dünyasına ayak uydurabilmek için hukukçunun sermaye piyasası hukukuna hakim olması gerekmektedir. Bu doğrultuda dersin amacı, anonim şirketlerin ve özellikle halka açık anonim şirketlerin önemi, yararları, tabi oldukları mevzuat ve bu ortaklıkların tabi olduğu başlıca yükümler ve bunlara sağlanan kolaylık ve haklar konusunda bilgi vermek, bu arada borsa kavramı ve türleri ile anonim şirketler arasındaki bağlantıyı da gösterebilmektir.

ÖHUK 509 HUKUKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Uyuşmazlık konusu olmuş, belirli bir veya birkaç kişinin çıkarlarına ait sorunlar (somut hukuki sorun) ile bu nitelikte olmayan, varsayımsal (soyut) hukuki sorunların çözümü için hangi aşamaların geçilmesi gerektiği ve nasıl bir yol izleneceği hukukçular açısından son derece önemlidir. Tüm bu aşama ve ilkelerin bilimsel bir gözle ele alınması, sıkça tekrarlanan yanlışların önlenmesi, daha kısa sürede etkin ve verimli çalışmaların usul ve ilkelerinin öğretilmesi bu dersin temel amacıdır.

ÖHUK 510 ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER ve UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI

Bu dersin amacı, öğrenicilerin uluslararası ticarî sözleşmeler ve uyuşmazlıkların çözüm yolları ile ilgili temel ilkeleri ve teorileri kavramalarıdır.

 

ÖHUK 511 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Bu derste incelenecek konular arasında, uluslararası ticari riskler, Akreditif, Banka Teminat Mektupları, Uluslararası Ticari Terimler ve Belgeler bulunmaktadır.

 

ÖHUK 513 İŞ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI

“4857 Sayılı Yasa”nın kabulü ile uygulamada ortaya çıkan sorunların ele alındığı bu derste, sırasıyla, yeni düzenleme konusu yapılan alt işverenlik müessesesi, esnek çalışma biçimleri, çalışma sürelerinde tanınan yeni çalışma biçimleri gibi çalışma hayatımıza ilk defa giren kurumlar ele alınacaktır. Yeni düzenlemelerin uygulamada yarattığı sorunlara olası çözüm önerileri tartışmaları ile birlikte ders katılımcı bir biçimde sürdürülerek, ele alınan konular inceleme konusu yapılacaktır.

ÖHUK 514 TAKİP HUKUKU DAVALARI

Bu dersin amacı, İcra İflas Hukukunda önemli bir yer tutan takip hukuku davalarının teorik ve pratik olarak incelenmesidir. Derste ele alınan başlıca konular, itirazın kaldırılması, itirazın iptali davası, borçtan kurtulma davası, icra takibinin iptali ve taliki, menfi tespit davası, istirdat davası, istihkak davası, ihalenin feshi, iflas davası ve tasarrufun iptali davasıdır.

ÖHUK 515 HUKUK YARGISINDA İSTİNAF

 Yasal zemini oluşturulmuş olmasına rağmen, bölge adliye mahkemelerinin henüz faaliyete geçmemesi sebebiyle lisans eğitiminde üzerinde ayrıntı ile durulmayan istinaf kanun yolu, lisansüstü programda ele alınmaktadır. Dersin içeriğinde istinaf kanun yolunun tarihsel süreci, leh ve aleyhindeki görüşler, istinaf sebepleri, aleyhine istinaf kanun yoluna başvurulabilecek kararlar, istinaf yoluna başvuru hakkına sahip olanlar, istinaf başvurusunun sonuçları ve etkileri, istinaf kanun yolu ile temyiz kanun yolu arasındaki farklar ve istinaf kanun yoluna ilişkin prosedür incelenir.

ÖHUK 517 ESER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN İHLALİNDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI

Türkiye’de fikir ve sanat alanında son yıllarda kat edilen gelişmeler göz önünde bulundurularak, meydana getirilen eserlerin korunması hususu önem arz etmiştir. Bu ders kapsamında, öncelikle “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”na göre “eser” kavramı, eser türleri, eser sahibi, eser üzerindeki haklar konuları incelendikten sonra, eser üzerindeki hakların ihlali, ihlal sayılmayan durumlar ve hakların ihlali halinde başvurulabilecek hukuki yollar ayrıntılı olarak işlenecektir. Eser üzerindeki hakların ihlalinde açılabilecek davalar ve özellikleri, uygulamada karşılaşılan örneklerle zenginleştirilerek anlatılacaktır.

ÖHUK 518 SİGORTA HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI

Sigorta, modern yaşamın vazgeçilmez unsurudur Buna paralel olarak Sigorta Hukuku alanında yoğun gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin bir kısmı yeni sigorta branşlarının uygulamaya konulmasına ilişkindir. Bu nedenle yeni sigorta branşları ve bunlara ilişkin genel şartların incelenmesi dersin kapsamında inceleme konusu yapılmaktadır. Ayrıca sosyal gelişmelere paralel olarak mesuliyet sigortası niteliğindeki yeni zorunlu sigortaların uygulamaya konulması, Sigorta Hukuku alanındaki gelişmelerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Söz konusu mesuliyet sigortaları da dersin kapsamında incelenecektir. Ayrıca Sigorta Hukuku’na ilişkin son dönem mahkeme kararları da inceleme konusu yapılacaktır.

ÖHUK 520 ANONİM ORTAKLIĞIN KURULUŞU AŞAMASINDA VE KURULUŞTAN SONRA MALVARLIĞINI KORUYAN ÖNLEMLER

Bu başlık altında ana hatları ile kuruluşta esas sermayeye karşılık gelen tüm payların taahhüt edilmesi ve her pay için öngörülen asgari miktarların ödenmesi yükümlülüğü, itibari kıymetlerinden aşağı bir bedel ile hisse senetleri çıkarma yasağı, özellikle (mevsuf) kuruluşta değer tespitinin bilirkişilerce yapılması, esas sermayenin ödenmesinde temerrüt halinde alınması gereken önlemler, ortaklığın kuruluşundan sonra sermaye payının geri ödenmesi yasağı, haksız kar payı alınması durumunda ortakların sorumluluğu, esas sermaye payı için ortaklara faiz ödeme yasağı, ortaklığın kendi paylarını edinme yasağı ve ortaklığın durumunun kötüleşmesi halinde alınması gereken önlemler işlenecektir.

ÖHUK 522 KANUNDAN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ

Borç kaynakları, diğer bir deyişle borç ilişkileri geniş anlamda kanundan doğan borç ilişkileri ve sözleşmeden doğan borç ilişkileri olarak ayrılır. Dar anlamda yapılan bir ayırım ile de Borçlar Kanunu’nda düzenlenen sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz iktisap borç ilişkileri dışında kalan ve kanunun özel bir hükmüne dayanan borç ilişkileri kanundan doğan borç ilişkileri olarak ele alınır. Bu derslerde önce bu ayırım belirtildikten sonra geniş anlamı ile kanundan doğan borç ilişkileri üzerinde durulacak ve özellikle dar anlamıyla borç ilişkileri ele alınacaktır.

ÖHUK 526 ESER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN DEVRİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER

Bu ders kapsamında, eser üzerindeki mali hakkın bizzat kendisinin ve kullanımının devrine ilişkin sözleşmeler, bu sözleşmelerin özellikleri, tarafları, çeşitleri, sözleşmeden doğan hak ve borçlar ve sözleşmenin sona ermesi üzerinde durulacaktır.

ÖHUK 535 TÜRK HUKUKUNDA SÖZLEŞME İLİŞKİLERİN GENEL İLKELERİ

Borçlar Hukuku alanında sözleşme borç kaynağı, başta gelen kaynaktır. Bu sebeple önce bu konu seçilmiş ve gerek sözleşmenin kurulması, gerek hükümleri, ifa etmeme ve sonuçları, nihayet sözleşmelerin sona ermesi konularında temel ilkeler öğrencilere anlatılacaktır.

ÖHUK 539 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

 Bu derste yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna hakim olan prensipler, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu gerektiren haller, yönetim kurulu üyelerine karşı açılacak sorumluluk davasının tarafları ve şartları, sorumluluğun müeyyidesi, öze durumlarda sorumluluk, sorumluluğun sona ermesi ve yönetim kurulu üyelerinin ortaklığın kamu borçlarından dolayı sorumluluğu gibi burada ana hatları ile belirtilen konular işlenecektir.

ÖHUK 541 DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI

Deniz Hukuku gemilerin denizdeki seyrüseferiyle ilgili hususları düzenleyen ve bu düzenlemeleri sistematik şekilde inceleyen hukuk dalıdır. Kapsam itibariyle kamu hukukunu da ilgilendiren dallarının bulunmasına rağmen, Deniz Hukuku özel hukuk ilişkileri kapsamında inceleme sorusu yapılmaktadır. Bu kapsamda Deniz Hukuku, deniz ticaretine paralel olarak, sürekli gelişme halinde olan bir hukuk dalıdır. Dersin amacı bu gelişmelerin irdelenerek öğrencilere aktarılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, Deniz Hukukunun Güncel Sorunları dersi kapsamında, Deniz Hukukunun süjeleri arasındaki sözleşme ilişkilerinde yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere ilişkin mahkeme kararlarının incelenme konusu yapılmaktadır.

ÖHUK 542 Türk Hukukunda Ticari İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması

Dersin içeriğinde yeniden yapılandırma projesinin hazırlanması ve görüşülmesi, yeniden yapılandırmada görevli organlar, yeniden yapılandırma projesinin tasdiki veya reddi kararı, bu kararlara karşı kanun yolları ve yeniden yapılandırmanın feshi, yeniden yapılandırma projesinin tadili, yeniden yapılandırma projesinin ihlal edilmesinin hukukî sonuçları konu olarak incelenmekte ve son olarak konkordato ile diğer iflas kurumları arasındaki farklar tartışılmaktadır.

ÖHUK 545 ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

Bu derste "iradi miras" olarak da bilinen ölüme bağlı tasarruf kavramı ve bu tür tasarrufların ortaya çıkardığı hukuki sorunlar incelenmektedir. Şekil yönünden vasiyet ve miras sözleşmeleri olmak üzere ikiye ayrılan ölüme bağlı tasarruflar, aynı zamanda içerik yönünden de çeşitli konuları içermektedir. Derste, ölüme bağlı tasarrufların şekil ve içerik yönünden, özellikle uygulamada yol açtığı sorunlar tartışılmakta ve katılımcıya bu konuda öğretide ve içtihatta gelişen yeni görüşler aktarılmaktadır.