Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Çocuk Gelişimi alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
 2. Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahiptir. İnsan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgili ve meraklıdır.
 3. Çocuk Gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır.
 4. Çocuk Gelişimi alanına katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir.
 5. Çocuk Gelişiminin klasik ve çağdaş kuramlarını bilir, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlar.
 6. Çocuk Gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır.
 7. Çocuk Gelişimi alanında edindiği bilgileri, uzman olan ve olmayan kişilerle, etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade ederek paylaşır.
 8. Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanır.
 9. Okul öncesi eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerinde, özel eğitim kurumlarında, çocukların, gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal, öz bakım), kalite yönetimi bilinciyle, sağlık ve güvenlik ilkeleri doğrultusunda, destekler.
 10. Çocuk sağlığı, gelişimi, bakımı ve eğitimi alanındaki bilimsel araştırmaları dikkate alarak uygulamaları yönlendirir.
 11. Ekip üyesi olarak, mesleki sorumluluklarının bilincindedir. Etik değerlere bağlı, farklılıklara ve insan haklarına saygılıdır.
 12. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
 13. Yeniliklere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünerek uygulamalarını bu yönde sürdürür.
 14. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 15. Bir yabancı dili kullanarak çocuk gelişimi alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.