Program Temel Öğrenme Çıktıları

1. 0-18 yaş arası bireylerin fiziksel, bilişsel, sosyal-duygusal gelişim ile dil gelişimi ve özbakım becerilerine ve bu yaş aralığındaki bireylerin öğrenme özelliklerine ilişkin temel kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilere sahiptir.

2. Ekolojik sistem yaklaşımı çerçevesinde, gelişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için gerekli olan fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik süreçleri bilir ve bu süreçlerin desteklenmesinde bir ekip üyesi olarak rol alır.

3. Özel gereksinimli bireylerin gelişim özelliklerini bilir ve bu bireylerin ailelerini, onlara rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.

4. Etkin öğretimin gerçekleştirilebilmesi için oyun, drama, müzik ve bilgisayar öğretimi ile ilgili gerekli olan yöntemleri ve araç-gereçleri kullanabilecek bilgilere sahiptir.

5. Çocuk gelişimi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak 0-18 yaş arasındaki bireylerin gelişimsel sorunlarını analiz eder, bu sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunup ekip çalışması yapar.

6. Çocuk gelişimi alanındaki temel bilgi kaynaklarını kullanarak fiziksel, bilişsel, sosyal- duygusal gelişim, dil gelişimi ve özbakım becerileriyle ilgili verileri yorumlar ve bu alanlara yönelik etkinlikler planlayıp okul öncesi eğitim kurumları ile özel eğitim kurumlarında bu etkinlikleri uygular.

7. Bütüncül ve hümanistik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, çocuğun temel hak ve özgürlüklerini bilir ve bu bilgileri, bakım ve eğitim alanlarında kullanır.

8. Edindiği kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanarak çocuk gelişimi alanı ile ilgili kendisine verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

9. Bir ekip üyesi olarak çocuk gelişimi alanındaki sorunları tanımlar ve bu sorunların çözümü için planlanan sosyal sorumluluk çalışmaları ile topluma hizmet uygulamalarında sorumluluk ve yer alır. 10. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanır.

11. Çocuk gelişimi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

12. Kendini bir birey olarak tanır ve öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenimini ileri eğitim düzeyine yönlendirebilir.

13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

14. Dış görünüşü, tutum ve davranışları ile toplumdaki diğer kişilere örnek olur; demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

15. Bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve bu süreçlere uygun hareket eder