Dersler

SOS 569 Yüksek Lisans Semineri
Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrenicileri için zorunlu olan seminer dersinde, öğrenicilerin tez/proje önerisi hazırlamaları ve tez hazırlayacak öğrencilerin tez önerisini bölüm öğretim elemanlarının huzurunda sunarak eleştiri almaları sağlanacaktır.

SOS 501 Sosyoloji Kuramları I
Bu derste çağdaş sosyolojideki kavramlar, kuramlar ve yaklaşımlarla ilgili tartışmalar ele alınacaktır. İki dönemlik olan “Sosyoloji Kuramları” dersinin birinci döneminde sosyolojinin bilimsel bir bilgi alanı olarak ortaya çıkışından 20. yüzyıl ortalarına kadar olan kuramlar incelenecektir. Bilgi çağında ekonomik-toplumsal örgütlenme biçimleri, küresel iktidar ve siyaset yapıları, kolektif ve bireysel kimlik oluşumları, değişen zaman ve mekân kavramları, küresel ve yerel kültür dönüşümleri, özel ve kamusal alanın dönüşümleri ele alınacak, kapsamlı metin okumaları ve tartışmalar yoluyla özümsenecektir.

SOS 502 Sosyoloji Kuramları II
Bu ders, çağdaş sosyolojideki kavramlar, kuramlar ve yaklaşımlarla ilgili tartışmaların ele alındığı “Sosyoloji Kuramları I” dersinin devamı niteliğindedir. İkinci dönemde öğrenciler 20. yüzyılın ikinci yarısında hakim teori olan Parsons’un Yapısal-İşlevselci kuramını ve ona alternatif olarak ortaya çıkan kuramları öğreneceklerdir. Dersin ikinci yarısında post-modern bir meydan okuma olarak Foucault’nun teorisi ele alınacak ve post-modernizme alternatif kuramlar sunulacaktır.

SOS 503 Sosyal Bilimlerde Yöntem 
Sosyoloji alanında eğitim almakta olan öğrencilere, sosyal bilim araştırma yöntemleri (gerek niceliksel gerekse niteliksel), değişik boyutları, bakış açıları/yaklaşımları ve yöntemleri ile anlatılacak ve tartışmaya açılacaktır. Hem tezli hem tezsiz yüksek lisans yapmakta olan öğrencilere, toplumu gerçekçi biçimde tanımaları, sorunları ortaya çıkartmaları ve çözüm üretebilmeleri için niceliksel ve niteliksel araştırma teknikleri öğretilecek ve araştırmanın planlanmasından raporunun yazımına kadar olan bütün evreler konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Bu dersin temel amacı, tezli yüksek lisans öğrencilerinin yapacakları tez araştırmasına sağlam bir zemin oluşturmak ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin de, yapılan çalışmaları ve okudukları araştırmaları, "araştırma" bilen bir sosyal bilimcinin gözlüğü ile değerlendirmelerini sağlanmaktır.

SOS 504 Sosyal Bilimlerde Niteliksel Araştırma Teknikleri
Dersin başlangıcında, genel olarak sosyal bilim araştırmasının amacı, mantığı ve etik sorunları kısaca tartışılacak, niceliksel ve niteliksel yaklaşımlar ayrıntılı olarak karşılaştırılacaktır. Geriye kalan zaman ise, tamamen niteliksel araştırmalara ayrılacaktır. Öncelikle niteliksel araştırma teknikleri anlatılacak ve öğrencilerin her bir tekniği kavramaları sağlanacaktır. Daha sonra kendilerinden niteliksel bir araştırma yapmaları istenecektir. Araştırma konusunun seçilmesi, araştırmanın tasarımı, yöntemin/yöntemlerin seçilmesi, niteliksel verinin toplanması, saha notlarının yazılması, görüşmelerin yapılması, görüşmelerden elde edilen bilgilerin veri haline dönüştürülmesi, verinin analizi ve yorumu ile rapor yazımı konularında tartışılarak bilgi verilecek, öğrencilerden bu süreç içindeki tüm aşamaları uygulamaları istenecektir. Bu dersin temel amacı, öğrencilerin nitelikli bir niteliksel araştırma yapabilmeleri ya da yapılan niteliksel çalışmaları "niteliksel araştırma" bilen bir sosyal bilimcinin olarak değerlendirebilmeleri için sağlam bir zemin oluşturmaktır.

SOS 505 Sosyo-Kültürel Değişmeler Sosyolojisi
Bu derste, kültür ve toplum ilişkileri, uygarlık ve kültür kavramlarının ortaya çıkması ve gelişmesi, toplum ve kültürün modernleşmesi, modernleşme ve laikleşme ilişkisi, ekonomik, hukuksal, bilimsel kurumların farklılaşması, bu kurumların veya sistemlerin birbirlerinden, devletten ve dinden özerkleşmeleri konuları ele alınacaktır. Kültürün dinden ve medeniyetten farklı bir kavram olarak ortaya çıkması tartışılacaktır. Küreselleşme, dünya sistemi ve “imparatorluk” kuramları ve kültür, düz çizgisel olmayan sosyo-kültürel değişme süreçleri, hiyerarşik ve ağ-yapısal toplumlar, modernite, postmodernite, medeniyet tartışmaları, kültürel dönüşümler, kültürel melezlik, “küyerelleşme”/ ”küreyelleşme” ele alınacak konulardır.

SOS 506 Çağdaş Toplum ve Endüstri
Enformasyonel hizmet sektörü ile sanayi sektörü ilişkilerinin toplumsal ve kültürel boyutları, Taylorizm-Fordizmden esnek üretime geçiş ve bu geçişin toplumsal-kültürel boyutları, yerel, ulusal, bölgesel ve küresel sanayi, yeni sanayileşen ülkeler, Anadolu kaplanları dersin konuları arasında olacaktır.

SOS 507 Sosyal Tabakalaşma ve Sınıflar Sosyolojisi
Bu derste, Marxçı sınıf analizleri ve eleştirileri, Weberci tabakalaşma analizleri, çağdaş sınıf ve tabaklaşma kuramları, yatay toplum, hiyerarşik toplum, sınıfsal, ırksal, etnik, cinsel eşitsizlikler tartışılacaktır.

SOS 508 Tarihsel Sosyoloji
Tarih ve sosyoloji ilişkileri, makro sosyoloji, devlet ve ulus devlet oluşumları, hukuk-piyasa-siyaset üçlemesi, burjuva devrimleri, sosyalist devrimler, milli kurtuluş savaşları konularında bilgi verilecek ve öğrencilerin tartışmaları sağlanacaktır.

SOS 509 Nüfus Dinamikleri
Bu derste, doğurganlık, ölümlülük ve göç eğilimleri, demografik analiz teknikleri, nüfus bilim çalışmaları, kuramlar ve sorunlar hakkında bilgi verilecek; demografik olayların sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi yönleri ve birbirleri ile etkileşimleri irdelenecektir.

SOS 510 Dönem Projesi (Tezsiz program için)
Tezsiz yüksek lisans öğrenicileri için zorunlu olan “Dönem Projesi” dersinde, öğrencilerin bir dönem projesi hazırlamaları ve bu projeyi bölüm öğretim elemanlarının huzurunda sunarak savunmaları sağlanacaktır.

SOS 511 Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi
Bilim, teknoloji ve tekno-bilim, tarihsel, toplumsal ve kültürel bir bağlamda ele alınıp incelenecektir. Bilgi sosyolojisi ile bilim-teknoloji-sosyolojisi ilişkisi, bilgi/enformasyon toplumu ve tekno-bilim konuları ele alınacaktır.

SOS 512 Toplumsal Hareketler ve Kimlik Sosyolojisi
Antagonistik ilişkiler, kolektif ve bireysel kimliklerin oluşumu, toplumsal kimlik ve kendilik, eski ve yeni toplumsal hareketler, bu dersin temel konuları arasındadır.

SOS 513 Siyaset Sosyolojisinde Yeni Gelişmeler
Antagonistik, agonistik ve müzakereci siyaset yaklaşımları, temsili demokrasinin krizi, vatandaşlık ve küreselleşme bu dersin temel konularıdır. Bu bağlamda, Batı Avrupa’da sanayi ve demokrasi devrimleri, dünyadaki ve bölgemizdeki siyaset/iktidar mücadeleleri tartışılacaktır.

SOS 514 Sanat Sosyolojisi
Sosyolojinin bir alt alanı olan “Sanat Sosyolojisi”, sanat ve estetiğin sosyal dünyasını incelemektedir. Bu derste, sanat ve estetik, bilgi, kültür ve bilim ile ilişkilendirilecek; birbirleri ile etkileşimleri ve küresel dünyada sanat ve tasarımın öne çıkmasının koşulları ve etkileri tartışılacaktır.

SOS 516 Medya ve Popüler Kültür Sosyolojisi
Bu derste, popüler kültür ve popüler kültürün sosyal etkileri incelenecektir. Sinema, televizyon, müzik, moda, kitaplar, dergiler, internet gibi popüler kültürün farklı dağıtımcıları yoluyla, popüler kültürün nasıl üretildiği, başkaları ile nasıl paylaşıldığı ve nasıl tüketildiği değişik ülkelerden örnekler verilerek tartışılacaktır. 

SOS 518 Orta Doğu ve Orta Asya Ülkeleri Sosyolojisi
Bu derste, birinci, ikinci ve üçüncü dünya toplumlarının modernleşmesinin tarihsel ve kuramsal çerçevesi, Orta Doğu ve Orta Asya’da toplum ve kültürün modernleşmesi, modernleşme ve laikleşme ilişkisi, laikleşme tipolojisi, ulus-devlet ve uluslaşma süreci, kırsal ve kentsel dönüşümler, sivil toplum, Türkî lehçe ve dillerinin oluşumu, ulusal, ulus-altı ve ulus-üstü kimliklerinin oluşumu incelenecektir.

İHA 505 İnsan Haklarının Antropolojik Temelleri  
Bu derste, öğrencide insan olma bilincinin oluşmasına yardımcı olmak amacıyla, insanlığın ortak mirası olan insan başarılarından nasıl malzeme oluşturulabileceği tartışılacaktır.

SOS 559 Araştırma Yöntemleri