Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Psikolojinin ve farklı alt-alanlarının temel kavram, soru ve sorunlarını tanır, tanımlar ve yorumlar.
 2. Psikoloji alanındaki güncel gelişme ve tartışmaları takip eder, betimler ve bu güncel gelişme ve tartışmalara katkıda bulunabilme bilinci ve becerisi kazanır.
 3. Bilimsel yönteme dayalı araştırmalar yapar; insanı davranış, duygu ve düşüncelerini tanımaya yönelik nesnel yöntemleri tanır ve bu yöntemleri uygular.
 4. Akademik bilgi, beceri ve donanımını mesleki uygulamalarda kullanır ve psikoloji alanında ölçme ve değerlendirme yapar.
 5. Kuram, gözlem ve sonuçları ilişkilendirir ve sorgular; nesnel ve eleştirel düşünebilme becerisi kazanır.
 6. Toplumsal gerçeklere ve sorunlara yönelik farkındalık ve duyarlılık kazanmasıyla birlikte, mesleki bilgi ve donanımını kullanarak, sorunlara çözümler üretebilme becerisi edinir.
 7. Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık ile insan hakları konusunda bilgi ve duyarlılık kazanır.
 8. Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır ve bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirir; disiplinlerarası çalışma yapabilme bilinci ve becerisi kazanır.
 9. Ekip içinde çalışabilme becerisi kazanır ve insanlarla etkileşimde, etkili iletişim becerilerini uygular.
 10. Mesleki etik ilke ve değerleri tanır; mesleki sınırlılıkları, yeterlilikleri ve sorumluluklarını tanımlar ve akademik ve uygulamaya dönük çalışmalarında mesleki etik ilkeleri uygular.
 11. Temel gözlem ve görüşme becerilerini uygulayarak, psikolojik sorunlara ilişkin yönlendirme yapılması gereken durumları tanır ve gerekli yönlendirmeyi yapar.
 12. Genel akademik bilgileri (bilimsel yazı yazma, literatür tarama vb.) uygulamada kullanır.
 13. Psikolojinin hangi alt alanında uzmanlaşmak istediğine yönelik eğilimini belirleyebilir ve lisansüstü programlara devam edebilecek altyapıya sahip olur.
 14. Yabancı dil kazanımının da katkısıyla, yaşam boyu öğrenme bilinci ile bireysel ve akademik olarak kendini yeniler ve bireysel farkındalık kazanır.