Dersler

PSİ 604 Yaşam Boyu Gelişim

Bu ders sonunda öğrencilerin döllenmeden ölüme kadar geçen süreç içinde bireydeki gelişimsel özelliklerin ne olduğunu ve bir gelişim döneminin diğerinden farkını farklı kuramcıların görüşleri ile öğreneceklerdir.

PSİ 605 Gelişim Psikolojisinde Güncel Araştırmalar

Bu derste gelişim psikolojisinde son on yılda ön plana çıkmış konulara ilişkin araştırma ve sonuçları değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

PSİ 606 Bellek-Bellek Yanılmaları

Zihnin temel işlevlerinden olan belleğin temelindeki süreçleri açıklamaya yönelik teoriler, bu teorileri test etmek için yapılmış olan araştırmalar ve bu araştırmaların sonuçları incelenecek, bu inceleme bellek yanılmaları olgusu çevresinde yoğunlaşacaktır.

PSİ 608 Niteliksel Araştırma

Bu ders, tez çalışmalarını niteliksel araştırma yöntemleri kullanarak yapacak öğrencilere yönelik olarak planlanmış olup bu tür araştırmaların planlanmasından sunumuna kadar her adımı bilmeleri ve uygulamaları amaçlanmaktadır.

PSİ 609 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi

Bu dersin genel amacı, çocukluk ve ergenlik çağında görülen psikolojik bozuklukların öğretilmesidir.

PSİ 613 Davranışın Nörobiyolojik Temelleri ve Bilişsel Süreçler

Bu ders; beyin-davranış ilişkisini kuramsal bir yaklaşımla ele alarak beynin yapısı, fizyolojik ve biyokimyasal fonksiyonları, organizasyonu ile ilgili bilgiyi öğretmeyi ve bu bilgilerin psikoloji alanındaki gerekliliğini fark ettirmeyi amaçlamaktadır.

PSİ 626 İleri Araştırma Yöntemleri

Bu dersin amacı, öğrencinin tek başına bilimsel bir araştırmayı tasarlayıp yürütmesi ve bu araştırmanın raporunu yazabilmesidir.

PSİ 656 Bilgisayar Destekli İstatistik

Bu dersin amacı, “Toplum Bilimlerinde İstatistik” ile ilgili temel kavramların anlaşılması, kavranması ve betimsel (tanımlayıcı) ve çıkarımsal (çıkarsamalı) istatistiksel yöntem ve tekniklerinin bir istatistik yazılımı kullanılarak öğrenilmesidir.

PSİ 658 İleri Bilişsel Gelişim (Bellek/ Algı Gelişimi)

Bilişsel gelişimin hayat boyu sürdüğünü, bu konudaki açıklamaların sürekli gelişmekte olduğunu ilgili teoriler ve araştırmalar aracılığıyla incelemek.

PSİ 659 Yetişkin Gelişimi ve Başarılı Yaşlanma

Bu dersin amacı orta yetişkinlik ve yaşlılık döneminin gelişimsel özelliklerini aktarmak ve başarılı yaşlılık için hazırlanan programları aktarmaktır.

PSİ 660 Seminer: Gelişim Psikolojisi

Dersin amacı gelişim psikolojisi alanındaki güncel makaleleri incelemek ve tartışmaktır. 

PSİ 663 Çocuk İstismarı ve Eğitim

Çocuk İstismarı ve ihmalinin tanımı, temel kavramları, türleri ve yaklaşımları hakkında bilgilendirmeye yönelik olan bu ders, çocuk ihmalinin önlenmesi çocuğa yönelik istismarın fark edilmesi, terapi süreci ve diğer kurumsal müdahalenin öğelerini öğrencilerin kavramasını, tartışmasını ve daha sonraki mesleki uygulamalarında kullanması için temel oluşturmasını amaçlar.

PSİ 666 Engelli Çocuklara Eğitim ve Rehabilitasyon

Bu dersin amacı öğrencilerin, normal gelişim sürecini etkileyen faktörler, gelişimsel gecikmeler, gelişimin normalden farklı bir seyir izlediği durumlar, farklı engelli gruplarında gelişimsel özellikler, erken tanı ve erken müdahale açısından gelişimin değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi olmasıdır.

PSİ 699 Doktora Tezi

Bu dönemde öğrenci doktora tezini yazar.