Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Nedir?

Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA), Mart 2010’da Budapeşte’de yapılan Budapeşte-Viyana Bakanlar Konferansı sırasında, Bolonya Süreci’nin onuncu yılında başlatılmıştır. Nasıl Bolonya Süreci’nin 1999 yılında başlatılmasından bu yana temel amacı “Avrupa’daki yükseköğretim sistemlerinin daha karşılaştırılabilir, rekabetçi ve birbiri ile bağdaşır hale gelmesini güvence altına almak” ise, AYA’nın da temel amacı bunu sürdürmektir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir.

Bologna Süreci’nin Türkiye’de uygulanması aşamasında, AKTS en önemli çalışma alanlarından biridir. Son yıllarda, Türkiye’deki birçok üniversite kendi kredi ve notlandırma sistemlerini AKTS prensiplerine uyumlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdadırlar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Avrupa Birliği (AB) tarafından 2000 yılında yayınlanan Lizbon Stratejisi hedefleri ve ülkemizin 2001 yılında dahil olduğu Bologna Süreci hedeflerine yönelik olarak, Bologna Süreci'ne üye ülkelerin yükseköğretim sistemlerinde şeffaflık, tanınma ve hareketliliği artırma amaçlarıyla 2010 yılına kadar oluşturmayı taahhüt ettikleri "yükseköğretim alanında ulusal yeterlilikler çerçevesi geliştirme"yi ifade etmektedir. Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Bu sistem aracılığıyla, yükseköğretimde tüm yeterlilikler ve diğer öğrenme kazanımları açıklanabilir ve tutarlı bir şekilde birbiri ile ilişkilendirilebilir.

Maltepe Üniversitesince, Bologna Süreci kriterleri doğrultusunda oluşturulan akademik programları ve üniversitenin eğitim anlayışı ile hedefleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek maksadıyla bu AKTS Bilgi Paketi hazırlanmıştır. Bu pakette, derslerin AKTS kredileri, öğrenci iş yükleri, değerlendirme süreçleri ve bunlarla ilgili tüm bileşenler adım adım açıklanmaktadır.