Üniversitemizde Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları (Bolonya Süreci)

Ülkemizin de 2001 yılında dahil olduğu Bologna Süreci kapsamında,  Yükseköğretim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda, Maltepe Üniversitesi de, bu yöndeki çalışmalara başlamıştır. Öğretim programlarında yer alan derslerin yerel kredilerinin yanında Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredilerinin belirlenmesine başlanmış, 2006-10 yılları için hazırlanan Stratejik Plan’da Bolonya Süreci içinde benimsenen ölçütlere özen gösterilmiştir. 

Diploma Eki Etiketi, Avrupa Komisyonu tarafından yükseköğretim kurumlarına verilen, yükseköğretim kurumlarının kalitesini ve saygınlığını artıran, kurumlara uluslararası güvenilirlik sağlayan bir belgedir. Ön-lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde Diploma ekleri hazırlanarak Yükseköğretim Kurumu’na sunulmuş ve 7 Mart 2006 tarihinde onayı alınmıştır. 2009 yılından bu yana bütün ön-Lisans ve Lisans mezunlarına; 2011 tarihinden itibaren de bütün yüksek lisans mezunlarına isteğe bakılmaksızın ve ücretsiz olarak İngilizce Diploma Eki verilmektedir.

2010 yılından itibaren üniversitemizde yürütülen çalışmalar ivme kazanmıştır. Başında bir Rektör Danışmanının bulunduğu Eğitimde Kalite Koordinatörlüğü kurulmuş ve bu anlamda üniversitede yapılan tüm çalışmaların orkestrasyonu sağlanmaya çalışılmıştır. En başta, tüm dekan ve müdürlerin; bölüm ve anabilim dalı başkanlarının ve tüm öğretim elemanlarının bu sürece dahil edilmesi için Ulusal Bolonya Uzmanları davet edilmiş; kimi zaman BEK başkanınca, kimi zaman Eğitimde Kalite Çalışmaları koordinatör yardımcılarınca Bolonya süreci hakkında bilgiler verilmiş ve özellikle üniversitemizde verilmekte olan eğitimin kalitesinin artırılması konusuna yapacağı katkı açısından önemi anlatılmıştır.

Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örnekler verilerek, her bir öğretim programı için bir ana-gövde ile bu ana-gövdede yer alan tüm derslerin izlencelerinin daha önceden belirlenen formatta hazırlanması istenmiştir. Öğrenci iş yüküne dayalı AKTS Kredilerinin belirlenmesi için öğrencilerden geri bildirim alınmış ve geliştirilen bir EXCEL programı ile hesaplamalar yapılmıştır.

Oluşturulan çalışma takvimi izlenmiştir. Öğretim Programları ana-gövdelerinde, “Avrupa Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi”  ve  “Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi” ile uyumlu ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyleri için hazırlanan öğrenme çıktıları bulunmaktadır. İç-tetkiklerle, üniversitemizin tüm birimlerinde benzer çalışmaların yapılmasına çalışılmıştır. “Avrupa Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi”  ve  “Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi” ile uyumlu yeni öğretim programları 2011-2012 akademik yılından itibaren yürürlüğe girmiştir.

Maltepe Üniversitesi, 2012 yılında Avrupa Komisyonu tarafından AKTS ve Diploma Eki Etiketleri ile ödüllendirilmiştir. Avrupa Yükseköğrenim Alanı ile ilgili çalışmalarımız sürdürülmektedir.