Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi

TYYÇ Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
(ÖN LİSANS Eğitimi)

            PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

BİLGİ

1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

2-Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

3-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

X

BECERİLER

1-Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

 

x

X

2-Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

x

X

3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

x

X

Öğrenme Yetkinliği

1-Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

2-Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

3-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

 

x

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

2-Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

 

x

x

 

x

x

 

 

x

x

 

 

x

 

3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

 

5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

6-Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

x

2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

 

 

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

3-Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

4-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

 

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

5-Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

6-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

7-Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.

 

 

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

x

x