Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Matematik ve İstatistik)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BİLGİ

  1.Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.

x

x

x

x

X

 

 

 

 

 

 

x

 

 

2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

2. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

3. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

3. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

2. -Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

3Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

4Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Alana Özgü Yetkinlik

1. -Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

X

2. -Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 


[1]YÖK sitesinden, http://www.yok.gov.tr/content/view/977adresinden, “Karar Ekleri”nden alınmıştır