Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Ulaştırma Hizmetleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BİLGİ

1. Tüm ulaştırma operasyonlarının içinde bulunduğu hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahiptir.

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ulaştırma/ lojistik ile ilgili mühendislik alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

3. Matematik, fen bilimleri ve ulaştırma dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

4. Uluslararası ticaret ve işletme ile ilgili temel konularda yeterli hukuksal bilgi birikimine sahiptir.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

BECERİLER

1. Denizcilik işletmeleri yönetimi, lojistik, ulaştırma ve kendi alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri işletme yönetimi çözümleri için birlikte kullanır.

X

X

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

2. Matematik, fen bilimleri ve ulaştırma alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için birlikte kullanır.

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

3. Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilgili temel mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

4. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

5 Ulaştırma/ lojistik içerikli temel mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern ve teknik araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Ulaştırma/ lojistik ve ilgili mühendislik kapsamlı ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

3. Çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

4. Ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislik problemleri üzerinde bağımsız çalışır.

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

5. Alanında proje geliştirme çalışmaları planlar ve ilgili etkinlikleri yönetir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ulaştırma/ lojistik kapsamlı mühendislik projelerinde takım çalışmaları düzenler, planlar, yönlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle deniz işletmeciliği, kara, deniz, hava ve demiryolu lojistiği ve ulaştırması kapsamlı mühendislik konularında, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler, alanında edindiği bilgileri/becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

X

 

2. Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda deniz işletmeciliği, ulusal ve uluslar arası taşımacılık ve lojistik çevrelerinde bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

3. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

4. Ulaştırma/ lojistik alanı kapsamında mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

5. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

6. Ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern ve teknik araçları seçer ve kullanır.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

7. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır..

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Ulaştırma uygulamalarının ve ilgili mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olarak alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurar ve sorunlara çözüm önerileri geliştirir, düşünceleri yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşır.

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

 

2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

3. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

4. Ulaştırma/ lojistik kapsamlı mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu ifade eder; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olduğunu gösterir ve çağın sorunlarına yönelik etkinlikler, projeler düzenler ve yürütür.

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

5. Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla paylaşabilecek bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

  6. Bilgi iletişim sistemleri hakkında ileri düzeyde yetkinliğe sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

7. Alanının gerektirdiği Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı yanında bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

2. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince sahiptir; ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığına sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ulaştırma sektöründeki işletmelerin yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince sahiptir, bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

 

 

 

 

X

X

 

 

X