Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri PROGRAM YETERLİLİKLERİ
(Sanat)[1]
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1. Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir. X           X     X X     X X
  2. İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir. X X         X X     X       X
  3. Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.                           X  
4. Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.   X   X               X   X  
   5. İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.                           X  
   6. İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X X       X X           X X X
     7. Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.             X   X X       X  
     8. Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.                   X   X     X
     9. Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.                           X X
BECERİLER    1. Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.   X   X         X   X X X X  
   2. İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.       X         X       X X  
   3. İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.           X         X X X    
   4. Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.           X       X   X   X X
   5. Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme,  uygulayabilme becerisini geliştirir. X X   X     X X   X X X X X  
     6. Duyusal algıyı somutlaştırır.   X X X               X      
YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği    1. Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.         X X             X    
   2. Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.         X X                  
3. Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.   X   X X X     X X   X X X X
Öğrenme Yetkinliği    1. Kendi çalışmalarını sorgular.   X X           X            
   2. Çözümleyici ve eleştirel düşünür.   X         X   X X         X
   3. Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser. X X           X X            
İletişim ve Sosyal Yetkinlik    1. Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.                     X   X   X
   2. Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.         X X       X   X X X X
   3. Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.       X   X       X X X X X  
   4. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar X               X            
    (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
 
5.  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.                           X  
Alana Özgü Yetkinlik    1. Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır. X X                     X X  
   2. Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.       X         X     X      
   3. Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.     X X X       X            
4. Estetik farkındalığa sahiptir. X X   X     X X       X