Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Sosyal Hizmetler)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BİLGİ

1.Sosyal hizmetler alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

 

2. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

3. Sosyal hizmetler alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir

X

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

BECERİLER

1. Sosyal hizmetler alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.

 

 

X

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

2. Sosyal hizmetler ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

3. Sosyal hizmetler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik eğitim yapar..

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

4 Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Sosyal hizmetler alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

2. Sosyal hizmetler alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

4. Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1.Sosyal hizmet alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2. Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

3. Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

 

4. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

5. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

 

X

2. Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

X

4. -Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

6. Sosyal hizmetler alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

7.Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

8.Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

 

 

9.Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Sosyal hizmetler alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

2. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

4. Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

5.İnsan ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

6.Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır.

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

 

7.Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini açıklar. 

 

 

 

X

 

X

X