Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Sosyal ve Davranış Bilimleri)

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BİLGİ

 1. Orta öğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 1. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.

x

 

 

x

 

 

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 1. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 1. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 1. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.

x

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 1. Ulusal ve uluslar arası kültürleri tanır.

 

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 1. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.

 

x

 

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 1. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 1. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.

 

x

 

 

x

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 1. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 1. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.

x

x

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 1. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

x

 

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

x

x

 

Öğrenme Yetkinliği

 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 1. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 1. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara / gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve bu gelişmeleri izler.

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 1. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 1. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 1. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 1. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 1. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 1. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 1. Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 1. Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 1. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 1. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x