Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Gazetecilik ve Enformasyon)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BİLGİ

1. Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, iletişim alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir ve bunu geliştirir.

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alanıyla ilgili temel sorunları ve nedenlerini saptar ve tanımlar.

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

3. Alanıyla ilgili uzmanlık düzeyinde bilgiye ve araştırma yöntemleri bilgisine sahiptir.

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

1.   Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

2.   Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz eder, yorumlar ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

3.  Alanı ile ilgili nicel ve nitel araştırma yöntemlerini ileri düzeyde kullanır.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1.Alandaki bir sorunu tespit eder, çözüm üretir, çözüme işlerlik kazandırır, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

 

 

2. Çalışmalarını bağımsız ve ekip üyesi olarak yürütür.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanıyla ilgili bilgileri ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenme gereksinimlerini yönlendirir.

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2. Alanına ilişkin gelişimini yönlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirip kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

2. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve yönlendirir.

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

4. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2. Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulamaları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, hedefler doğrultusunda değerlendirir.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

3. Alanında özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneğini bilimsel ve toplumsal katkı için kullanır.

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X