Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Ulaştırma Hizmetleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

BİLGİ

1. Ulaştırma temel ve yan alanlarında yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, yürütebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımların ve kavramaların bilgisine genişlemesine ve derinlemesine sahiptir.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

2.Ulaştırma ve yan alanlarında sahip olunan ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri geliştirebilmek ve derinleştirebilmek için ilgili alandaki yerli ve yabancı bilgi kaynaklarına hâkimdir.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

3.Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

4.Ulaştırma temel ve yan alanlarında ve bunlarla ilgili temel mühendislik bilimleriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları ve gelişmeleri üst düzeyde anlama ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

BECERİLER

1.Ulaştırma temel ve yan alanlarındaki gelişmeleri ve bilgileri kavrayarak değerlendirir, bilime ve teknolojiye yenilik getiren yeni bir yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştirir.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

2.Ulaştırma/ lojistik ilişkili mühendislik bilimleri alanında en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır, araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterlik sergiler.

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

3.Ulaştırma temel ve yan alanları ile ilgili özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar, uygular ve yönetir.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

4.Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

5.Ulaştırma/ lojistik kapsamlı temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde kavrar ve uygular.

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

6.Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

7.Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

8.Ulaştırma/ lojistik ve bunlarla ilgili mühendislik bilimleri alanında en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde sahiptir.

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme

1.Ulaştırma/ lojistik ve bunlarla ilgili mühendislik bilimleri alanına ilişkin bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ve etik gelişmelerin bilincindedir ve bu alanlarda sorumluluk üstlenir.

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

2.Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

3.Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

4.Alanında özgün çalışma yapar, yeni yorumlar getirir ve bilginin sınırlarını genişletir.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

5.Alanı ile ilgili akademik sorumluluk bilinciyle ulusal ve uluslararası yayınlar yapar ve projeler geliştirir.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

6.Ulaştırma temel ve yan alanlarında özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak kavrar, tasarlar, uygular, sonuçlandırır, yönlendirir ve disiplinler arası çalışmalarda etkili ve verimli koordinasyon sağlamada liderlik yapar.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Öğrenme

1.Ulaştırma ve yan alanlarındaki gelişme ve sorunların ayırdında olur (algılar) ve çözüme yönelik eleştirel düşünce geliştirir, öngörür, problem çözme ve karar verme süreçlerinde biliş üstü stratejileri etkin kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

2.Alanı ile ilgili gelişmelerin ve sorunların çözümüne yönelik bilimsel yaklaşımla olumlu tutum geliştirir.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

3.Alanı ile ilgili güncel gelişmeleri etkin bir şekilde izlemede yaşam boyu öğrenme felsefesinin ve olanaklarının farkındadır ve ilgili kaynakları değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

İletişim ve Sosyal

1.Ulaştırma temel ve yan alanlarındaki özgün fikirlerin, gelişmelerin ve bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslararası bilimsel ve sosyal platformlarla ilgili paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak sonuç ve çözüm odaklı olarak paylaşır.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

2.Ulaştırma/ lojistik ve ilgili mühendislik bilimleri kapsamlı etkinliklerde sosyal ilişkileri yönlendirir ve değişimi yönetir.

 

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

3.Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

4.Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar ve ulaştırma/ lojistik ve ilgili mühendislik bilimleri kapsamlı alanındaki uzman kişilerle etkili bir iletişim kurar.

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

5.Alanındaki uzman kişiler ve/veya kurumlarla ve ilgili bilimsel ve/veya sosyal topluluklarla ileri düzeyde yazılı ve/ veya sözlü iletişim kurmada bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanır.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1.Ulaştırma temel ve yan alanlarında bilimsel ve mesleki özgün gelişmeleri tetikleyici yayınlar ve bilimsel, sosyal veya kültürel etkinlikler düzenlemede öncülük ve yönlendiricilik sorumluluğu ile girişimlerde bulunarak ve/veya ilgili girişimleri destekleyerek toplumun alana ve mesleğe ilişkin algılarını ve öngörülerini olumlu yönde geliştirmeye katkıda bulunur.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

2.Ulaştırma/ lojistik ve bunlarla ilgili mühendislik bilimleri alanında mesleki sorunların çözümüne ilişkin özgün ve etkin yöntem geliştirir.

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

3.İlgili alandaki kamu ve özel sektör kuruluşlarına önderlik misyonu üstlenir.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4.Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

 

 

 

 

 

 

 

 

X