Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

 

Temel Alan Yeterlilikleri PROGRAM YETERLİLİKLERİ
(Halkla İlişkiler ve Tanıtım İngilizce)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar. X X                  
2. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreçleri, yöntem ve teknikleri teşhis eder.     X                
3. Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir. X     X X            
4. Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özellikleri ve yaşadığı iletişim sorunları konusunda bilgi sahibidir. X       X X X   X    
5. İletişim ortam ve araçlarını yetkin bir biçimde kullanabilme bilgisine sahiptir.       X           X  
6. Alanda faaliyet gösteren kurumların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini tanır.             X X      
7.İletişimin ulusal, uluslar arası, toplumsal ve kültürlerarası boyutlarını tanır. X X         X        
BECERİLER 1. Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ile kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X     X X X     X    
2Alanıyla ilgili olay ve olgular arasındaki ilişkileri tanıma ve açıklama becerisine sahiptir. X   X       X   X X  
3. Alanıyla ilgili özgün fikirleri yaratıcı bir şekilde açıklar.       X   X       X  
4. Kişi, grup kitle ya da kurumların iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ya da farklılıklarını dikkate alarak uygun iletişim strateji, yöntem ve teknikleri geliştirir ve uygular.         X X     X    
YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1. Alanıyla ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.         X X     X    
2. Alanı ile ilgili uygulamalarda bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alır.         X X     X    
3. Birey olarak yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır.       X X X       X  
Öğrenme Yetkinliği 1.Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımda değerlendirir. X X         X X      
2.Öğrenme gereksinimlerini belirler ve yönlendirir. X X   X   X X X   X  
3. Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. X         X X     X  
4. Bilgiye ulaşma yollarını bilme, alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.     X X     X     X  
5.Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir.   X   X     X X   X X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve dili etkin biçimde kullanır.                 X X  
2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.     X   X       X X  
3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.                   X X
4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.       X           X  
5. Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri yakından takip eder, etkin olarak katılır ve düzenler.   X                  
  6. Ulusal ve uluslar arası gündemde yer alan olay ve gelişmeleri izler ve yorumlar. X X         X        
7. Farklı kültürlerin iletişim biçimlerini tanır ve uyum sağlar.   X                  
Alana Özgü Yetkinlik 1. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.             X X      
2.Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve gerçekleştirir. X X         X X      
3. Alana ilişkin teknolojileri yetkin bir şekilde kullanır.       X           X  
4. Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatın bilincinde olur ve uygun davranır.               X      
5.Sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.               X