Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mimarlık ve Yapı)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BİLGİ

1. Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

2. Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilir, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

3. İnsanlar ve toplumlararası
 ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

4. Toplumların yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

5. Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir.

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

6. İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

X

X

X

X

 

 

 

X

X

 

BECERİLER

1. Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

X

X

X

X

 

X

 

X

X

 

2. Yazılı ve görsel kayıtları
 kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

3. Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

4. Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

5.Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

2. Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

3. Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

4. Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

5. Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

2. Neyi nasıl öğreneceğini bilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3. Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

4. Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

5. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

6. Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

7. Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

2. Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

3. İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

4. Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

5. Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

  6. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde)(“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

4. Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 


[1]YÖK sitesinden, http://www.yok.gov.tr/content/view/977adresinden, “Karar Ekleri”nden alınmıştır.

 

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BİLGİ

1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

BECERİLER

1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

2. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

X

 

 

 

X

 

 

 

X

X

2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Öğrenme Yetkinliği

1. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

3. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

X

 

X

 

X

X

 

 

 

X

4. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

5. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

X

 

 

 

X

 

 

 

X

X

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

3. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

4. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Alana Özgü Yetkinlik

1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

X

 

 

 

X

 

X

 

 

X

2. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir

X

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 


[1]YÖK sitesinden, http://www.yok.gov.tr/content/view/977adresinden, “Karar Ekleri”nden alınmıştır.

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Sanat)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BİLGİ

1. İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

3. Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.

X

X

 

 

X

X

 

 

 

X

4. İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

5. Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.

X

 

 

 

 

 

X

X

 

X

6. Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

BECERİLER

1. Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

2. Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

3. Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme,  uygulayabilme becerisini geliştirir.

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

4. Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

5.Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.

 

X

X

X

X

X

X

X

 

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

2. Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.

X

 

X

 

X

X

X

 

X

X

Öğrenme Yetkinliği

1. Kendi çalışmalarını sorgular.

X

 

X

 

X

X

X

 

X

X

2. Çözümleyici ve eleştirel düşünür.

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

3. Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.

X

 

X

 

X

X

X

 

 

 

2. Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

3. Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.

X

 

 

 

 

X

 

X

 

X

4. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

(Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

X

Alana Özgü Yetkinlik

1. Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

2. Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

3. Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

4. Estetik farkındalığa sahiptir.

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 


[1]YÖK sitesinden, http://www.yok.gov.tr/content/view/977adresinden, “Karar Ekleri”nden alınmıştır.