Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Gazetecilik ve Enformasyon)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BİLGİ

1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreçleri, yöntem ve teknikleri teşhis eder.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

3. Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özellikleri ve yaşadığı iletişim sorunları konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

5. İletişim ortam ve araçlarını yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

6. Alanda faaliyet gösteren kurumların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini tanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

7. İletişimin ulusal, uluslararası, toplumsal ve kültürlerarası boyutlarını tanır.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

1. Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ile kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

2. Alanıyla ilgili olay ve olgular arasındaki ilişkileri tanıma ve açıklama becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

3. Alanıyla ilgili özgün fikirleri yaratıcı bir şekilde açıklar.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ya da farklılıklarını dikkate alarak uygun iletişim strateji, yöntem ve teknikleri geliştirir ve uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alanı ile ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Birey olarak yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve yönlendirir.

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bilgiye ulaşma yollarını bilme, alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

5. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve dili etkin biçimde kullanır.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri yakından takip eder, etkin olarak katılır ve düzenler.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6. Ulusal ve uluslararası gündemde yer alan olay ve gelişmeleri izler ve yorumlar.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Farklı kültürlerin iletişim biçimlerini tanır ve uyum sağlar.

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve gerçekleştirir.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alana ilişkin teknolojileri yetkin bir şekilde kullanır.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

4. Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatın bilincinde olur ve uygun davranır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

 

X