Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

TYYÇ

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BİLGİ

Kuramsal

Olgusal

 1. Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

X

           

X

   
 1. Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
         

X

       

BECERİLER

Bilişsel

Uygulamalı

 1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgieri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

X

 

X

   

X

       
 1. Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.

X

 

X

         

X

 
 1. Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
   

X

             

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk AlabilmeYetkinliği

 1. Alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 

X

       

X

     
 1. Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
           

X

X

 

X

 1. Alanı ile ilgili takım çalışmlarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
 

X

X

X

   

X

X

   

Öğrenme Yetkinliği

 1. Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirirve öğrenmeyi yönlendirir.
 

X

   

X

       

X

 1. Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
               

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanndaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 1. Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir balış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere herekete geçer, liderlik yapar.
         

X

       
 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B2 düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 

X

             

X

 1. Alanıyla ilgili bilgiieri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
 

X

       

X

X

   
 1. Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 

X

X

           

X

Alana Özgü Yetkinlik

 1. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 

X

           

X

 
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
       

X

         
 1. Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
               

X

 
 1. Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
   

X

             
 1. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları gelştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
   

X

           

X