Temel Alan Yeterlikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

(TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)  Temel Alan Yeterlilikleri:  Hemşirelik

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

BİLGİ

1.İnsanın fiziksel, duygusal, sosyal boyutlarının özelliklerini bilir

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

2.Bütüncü hemşirelik felsefesi bilgisine sahiptir

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

3.Sistematik bakım verme süreci basamaklarını ve ilkelerini bilir

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

4.Etkili iletişim ve  temel öğretim ilke ve yöntemleri ni bilir

X

 

 

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X

5.Hemşireliğin geçmişten günümüze gösterdiği gelişmeleri, değişmeleri ve bunları etkileyen faktörleri bilir

X

X

X

X

X

 

X

 

 

X

 

X

 

6.Hemşirenin, sağlığı geliştirme, koruma, sürdürme, düzeltme ve rehabilite etmedeki sorumluluklarını bilir

X

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

7.Hemşirelik değerleri ve etik ilkeleri bilir

 

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

8.Temel yaşam desteği, ilk ve acil bakım uygulamalarını bilir

X

X

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BECERİLER

 

1.Bireylerin fiziksel ve psiko-sosyal bakım gereksinimlerini belirlemek için gözlem, görüşme ve fizik değerlendirme yöntemlerini kullanır

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

2.Hizmet vereceği birey ve aileye yönelik verileri analiz eder  tanıları belirler, bunları çözümleyici girişimleri planlar, uygular ve sonuçlarını değerlendirir.

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

3.Hemşirelik bakımı ve diğer mesleki konuları etkili şeklide belgeler

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

4.Hemşirelik bakımı uygulamalarında asepsi, antisepsi kurallarına uyar

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

5.Bireylerin solunum, dolaşım, boşaltım, beslenme  gibi  fizyolojik gereksinimlerini destekleyici (oksijen uygulama, stoma bakımı, tüp ile besleme, parenteral besleme, hijyenik bakım gibi) bakım uygulamalarını  gerçekleştirir

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

6.Birey, aile, toplumun stresle baş etmelerini destekler

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

7.Hizmet verdiği bireyler ve sağlık ekibi üyeleri ile etkili iletişim kurar

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

8.Etkili öğretim tekniklerini kullanarak sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar

X

 

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

X

9. Hasta ve çalışan güvenliği ilkelerini uygulamaya aktarır

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

10.Kişisel ve mesleki yaşamında kritik düşünme ve etkili karar verme becerisi gösterir

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

1Sorumluluğunu üstlendiği birey ve ailenin hemşirelik bakımını bağımsız olarak planlar ve uygular

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

2.Mesleki örgütlere katılma, sürekli bilgi edinme, görünüş ve davranışları ile model olma gibi profesyonellik kriterlere uygun davranışlar sergiler

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

3. Birey, aile, toplum ve  sağlık personelinin öğretiminde sorumluluk üstlenir

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

X

4.Birey ya da grup olarak , hemşirelik bilgisine katkı sağlayıcı araştırmalara katılır

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

5.Bilimsel ve sosyal etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesinde  görev alır

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

 

1. Öğrenme gereksinimini fark eder ve bu gereksinimi karşılama çabası gösterir

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

2. Öğrendiği yeni bilgileri eleştirel bakış açısı ile değerlendirir

 

 

X

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

3..Bilgi ve teknolojik gelişmeleri izleyerek hemşirelik bakımına yansıtır

 

 

X

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

4.Sürekli öğrenme ve kanıta dayalı uygulama yapma yaklaşımı gösterir

 

 

X

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

5.Çalışmak istediği alanda yetkinliğini artıracak ileri eğitim programlarına katılma istekliliği gösterir

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Birey, aile ve toplumun sağlığını olumsuz etkileyen sosyo-politik, ekolojik, teknolojik  faktörleri önleyici etkinliklere katılır

X

X

X

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

2.Hemşirelik bilgi ve becerilerini sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür

X

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

X

3. Toplum kaynaklarını kullanarak, grupların sağlık gereksinimlerini karşılamada görev alır

X

X

X

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

4.Yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini ve teknolojik araçları kullanır

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

5. Hemşirelik bilişimine yönelik gelişmelere duyarlıdır

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

 

6.Hemşirelik eğitim ve uygulamaları ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini yetkililerle paylaşır

X

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

Alana Özgü Yetkinlik

1. Bireylerin gelişim düzeyleri ve kültürel özelliklerine uygun bakım verir

X

X

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

2. Hemşirelik bakım kalitesini sürekli iyileştirme çalışmalarına katılır

 

 

X

 

X

 

X

X

 

X

X

 

X

3.Yasal yetki ve sorumlulukları ile etik ilkelerin farkında olarak hemşirelik bakımı uygulamalarını gerçekleştirir

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

4.Hemşirelik bakım kalitesini artırıcı uygulamalarda sorumluluk üstlenir

 

 

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

5. Sorumluluğunu üstlendiği birey ve ailelerin bakımını yönetir ve koordine eder

X

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

 

X

6.Toplum sağlığını geliştirici, koruyucu uygulamalara liderlik eder

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

7.Hemşirelik bakımı ve diğer mesleki konulara yönelik aktivitelere liderlik eder

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

8.Çok yönlü gelişimini destekleyici eğitim etkinlikleri ve sosyal aktivitelere katılır

 

 

X

X

 

 

X

X

 

X

 

X