Stajlar

Öğrencilerimizin, öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik bilgileri uygulamayla pekiştirmeleri ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla ders kapsamındaki uygulamaların dışında staj yapmaları öngörülmüştür.

Başvuru
Her öğrenci staja başlamadan önce “Staj Kabul Formu” nu staj yapacağı kuruma imzalatarak ilgili Fakülte/Yüksekokul Staj Komisyonu veya Bölüm Staj Koordinatörü’ne vererek staj yapacağı kurum için onay almak zorundadır. “Staj Kabul Formu” staj başlangıç tarihinden en geç 4 hafta önce Staj Komisyonu’na teslim edilir.

Bölümlerindeki eğitimlerinin özelliği nedeniyle yıl içinde yapılması zorunlu olan stajlar için başvuru tarihi ilgili bilgi Fakülte/Yüksekokul Staj Komisyonu veya Bölüm Staj Koordinatörü tarafından duyurulur.

Süresi ve Niteliği
Lisans kademesinde öğrenim gören öğrenciler ile Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin asgari staj süreleri Fakülte/Bölüm Staj Yönergelerindeki sürelere uymak zorundadır.  Bu stajların gerçekleştirilme koşulları, ilgili fakülte ve yüksekokulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Öğrenciler, stajlarını ilgili Fakülte/ Yüksekokul Staj Komisyonları tarafından belirlenerek ilan edilen Staj Yönergelerine uygun kurumlarda yaparlar. Bulunan kurumun uygunluğu ilgili Fakülte/ Yüksekokul Staj Komisyonunun onayı ile kesinleşir.

Kurum tarafından %10’u oranında mazeretsiz olarak devam etmediği tespit edilen ve bildirilen öğrenci devamsız sayılır.

Öğrenciler, yapmak zorunda oldukları stajlarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Yurtdışı staj kabul belgeleri ilgili Staj Komisyonu tarafından değerlendirilerek yurtdışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir.

Staj Raporunun Teslimi
Her öğrenci, her staj için bir staj raporu hazırlamak ve süresi içinde teslim etmek zorundadır. Staj raporu, ilgili bölümün/programın Staj Yönergesi’nde belirtilen, içerik ve yazım kurallarına uygun olarak programın eğitim dilinde hazırlanır. Staj raporları, Staj Yönergesi’nde belirtilen süre içinde Fakülte/Yüksekokul Staj Komisyonuna teslim edilir.

Mezuniyet için yalnız staj yükümlülüğü olan öğrencilerin staj raporlarının teslimi ve değerlendirilmesi son dönem öğrencilerinin ek sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar tamamlamak zorundadır. Bu işlemlerin tamamlanmaması halinde öğrencilerin mezuniyet ve çıkış işlemleri yapılmaz.

Stajın Değerlendirilmesi 
Staj Raporunun değerlendirilmesinde Fakülte/Yüksekokullar bünyesindeki ilgili Staj Komisyonu veya görevlendirilen öğretim elemanları tarafından incelenerek değerlendirilir. Fakülte/Yüksekokul Staj Komisyonu veya Bölüm Staj Koordinatörü gerek duyması halinde stajıyla ilgili olarak öğrencinin kendisi ile mülakat yapabilir, uygulama yaptırabilir ve/veya raporunun yeniden yazılmasını talep edebilir.

Değerlendirme ilgili Fakülte/Yüksekokul Staj Yönergesi’nde belirtilen koşullarda yapılır ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuçları Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü kanalıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilir. Öğrencinin stajdan başarısız bulunması halinde, staj aynı koşullarda farklı bir kurumda tekrar edilir.