Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Sınavlar

Lisansüstü programlarda sınavlar ve sınavlara itirazlarla ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

 • Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır.

Yarıyıl başarı notunun verilmesinde öğrencinin tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları göz önünde bulundurulur. Final sınavları ilgili yarıyıl sonunda açılır. Final sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

 • Öğretim elemanları, yarıyıl içi çalışmalarla yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıklarını öğrencilere her yarıyıl başında ilan edilen ders izlencesinde duyurur.
 • Öğrenciler, sınavların sonuçlarına, sonucun ilanını takip eden beş iş günü içinde, ilgili enstitü müdürlüğüne verecekleri dilekçe aracılığıyla itiraz edebilirler.

Değerlendirme ve Notlandırma

Lisansüstü programlarda başarı değerlendirme ve notlandırma sistemi aşağıdaki gibidir:

 • Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4,00

BA

3,50

BB

3,00

CB

2,50

CC

2,00

DC

1,50

DD

1,00

F

0

 

Bu notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

 

 • Not durum belgelerinde kullanılan harfli işaretlerin anlamı aşağıda gösterilmiştir:

BI –SCL-(Başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğunu gösterir.

BZ (Başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğunu gösterir.

EK (Eksik)

Proje ve benzeri çalışmaları içeren derslerde yönetmelikte belirlenmiş olan ve/veya öğretim üyesi tarafından belirtilen koşulları mazereti nedeniyle zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu çalışmalar ilgili yarıyıl sonu sınavlarının bitiminden itibaren iki hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre en fazla bir sonraki yarıyıl başına kadar uzatılabilir, sürenin sonuna kadar öğrenci tarafından telafi edilmeyen notu, F veya BZ notuna dönüşür.

ÇK (Çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Ağırlıklı ortalamaya katılmaz.

DZ (Devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediğini gösterir. DZ işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür.

TF (Transfer)

Öğrencinin daha önce yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğu ve enstitü yönetim kurulunca uygun görülen transfer dersini gösterir. Genel not ortalamasına katılır.

TK (Tekrar)

Tekrar edilen dersleri gösterir.

DE-CON (Devam Ediyor)

Henüz tamamlanmamış, devam eden tezleri ve projeleri gösterir.

 

KZ (Kredisiz Ders)

Öğrencinin ders programında bulunmayan herhangi bir kredili dersin kredisiz olarak alınması durumunda bu dersin kredi bilgisi yerine KZ yazılır. Dersten başarılı olanlara BI başarısız olanlara BZ verilir.

 • Yatay geçiş, intibak veya benzer durumlarda Üniversitede uygulanacak ve diğer üniversite veya kurumlara verilecek ve onlardan alınacak belgelerde başarı notlarının karşılığı olarak değerlendirilecek puanlar aşağıdaki gibidir:

BAŞARI NOTLARI

PUANLAR

AA

90-100

BA

85-89

BB

80-84

CB

75-79

CC

70-74

DC

60-69

DD

50-59

F

49 ve aşağısı

Lisansüstü programlarda not ortalamalarının hesaplanmasıyla ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

 • Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur. Bir dersin ortalaması, öğrencinin aldığı ders başarı notunun ağırlık katsayısıdır.
 • Tekrar edilen derslerde en son alınan başarı notu geçerlidir.

Lisansüstü programlarda kredi yükü ve kredi aktarmayla ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

 • Yüksek lisans veya doktora programına devam eden öğrencinin, bir yarıyıldaki kredi yükü en çok on beştir.

Başarı Koşulu

 • Yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencinin GANO’sunun en az 2,50 olması gerekir.
 • Bütün kredili derslerden geçer not aldıkları halde GANO’ları 2,50’ın altında olanlar ortalamalarını yükseltebilmek için, daha önce DD, DC, CC veya CB başarı notu ile geçtikleri dersleri tekrarlarlar.
 • Öğrenciler danışmanın ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun kararıyla başarısız oldukları seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli derse yazılabilirler. Başarısız olunan zorunlu dersin ise tekrar edilmesi gerekir.