Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Özel eğitimde yetersizliği olan çocukların eğitimlerine ilişkin temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri, ayrıca özel eğitimde genel eğitimden farklılaşan etmenleri açıklar.
 2. Alanı ile ilgili sosyal ve kültürel etkinliklere katılır, öğrencileri sanat ve estetik kavramlarıyla tanıştırır.
 3. Özel eğitim uygulamalarında etkili ve verimli yöntem-teknikleri karşılaştırarak seçer/uygular.
 4. Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil ve bilgisayar kullanma becerisine sahip olur.
 5. Özel gereksinimli öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını, başarı düzeylerini geliştireceği programa yansıtır.
 6. Özel eğitim alanı ile ilgili eğitim öğretim uygulamaları sırasında karşılaşılabileceği sorunlara çözüm üretir.
 7. Özel gereksinimli öğrenciler için bireyselleştirilmiş program geliştirme, materyal tasarlama, uygulama ve öğrenci gelişimleri ile ilgili çok yönlü değerlendirme yapma becerisi kazanır.
 8. Özel eğitim alanıyla ilgili kaynak taraması yaparak ulaştığı güncel bilgileri alan uygulamalarına yansıtır.
 9. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini eğitim uygulamalarında kullanır.
 10. Özel eğitimle ilgili birey, aile, toplumu bilgilendirici, beceri kazandırıcı çalışmalarda sorumluluk alır, tüm bu becerilerde tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine dikkat eder.
 11. Özel gereksinimi olan çocuklarla normal bireyler arasındaki iletişim ve etkileşimi sağlamak için ürettiği eğitsel çözümleri uygular.
 12. Diğer meslek alanları ile özel eğitim alanı arasında iletişimi sağlayarak alan dışındakilere özel gereksinimli çocuklar hakkında rehberlik yapar.
 13. Öğretmenlik alan bilgisini, kişisel ve sosyal özelliklerini temsil edecek yeterlikleri kazanır ve Türkçeyi doğru ve etkili kullanır. 
 14. Türk eğitim sisteminin yapısı, işleyişi, amaçları ve tarihçesi hakkında bilgi kazanır.
 15. Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.