Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Genel olarak eğitim, özel olarak konu alanı eğitiminde kuram ve uygulamaya yönelik kapsamlı ve güncel bilgiye ve bu bilgiye katkıda bulunan farklı disiplinlere ilişkin temel kavram ve kuramların bilgisine sahiptir.
 2. İngilizce programı doğrultusunda öğrenme-öğretme sürecini öğrencilerin dil yeterliliklerini, dil gelişim düzeylerini, öğrenme stil ve stratejilerini, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak planlar, özel eğitime gereksinimi olan öğrencileri de dikkate alarak uyarlar ve öğrencilerin dil ve iletişim becerilerini izleyerek kayıt altına alır.
 3. Öğrenme ortamını çeşitli materyal ve kaynaklardan yararlanarak öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak öğrencilerin yaşlarına, dil gelişim düzeylerine, öğrenme stillerine uygun yazılı, görsel ve işitsel materyalleri kullanarak başarılarını arttırmaya yönelik düzenler ve özgün materyaller geliştirir.
 4. Dilin günlük yaşamda kullanımını geliştirecek etkinlik, görev ve ödevleri birbirini destekleyecek biçimde düzenleyerek öğrencilerin İngilizceyi akıcı ve doğru kullanmalarını sağlayıcı fırsatlar oluşturur, farklı amaç ve durumlar için destekleyici etkinlikler kullanır ve kendisi bu konuda öğrencilerine model olur.
 5. Dinleme etkinlikleri düzenlerken öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik çeşitli didaktik ve özgün materyallerden yararlanarak ortamlar düzenler ve etkili dinleme/izlemenin önemini kavramalarını sağlar.
 6. Konuşma etkinlikleri düzenlerken öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik çeşitli didaktik ve özgün materyallerden yararlanarak öğrencilerin kendilerini sözlü olarak ifade etmelerine fırsat verir, konuşmalarında söyleyişe, vurguya, tonlamaya dikkat etmelerini ve beden dilini kullanmalarını sağlar, kendisi de bu konularda öğrencilerine model olur.
 7. Okuma etkinliklerini düzenlerken öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre çeşitli didaktik ve özgün kaynak ve materyallerden yararlanarak okuduklarını anlama, yorumlama, eleştirme ve değerlendirme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler hazırlar.
 8. Yazma etkinliklerini düzenlerken öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik çeşitli didaktik ve özgün materyallerden yararlanarak sözcük bilgisi, ses bilgisi, dil bilgisi, yazım kuralları ve metin oluşturma esaslarını doğru olarak uygulamalarını sağlar ve farklı yazma türlerinin tanıtımına yönelik örnekler sunar, öğrencilerin farklı türlerde yazdıkları ürünleri okul içi/dışı ortamlarda sunmaları, yayınlamaları konusunda rehberlik eder.
 9. İngilizce öğretiminde her bir öğrencinin süreç esnasındaki ve süreç sonundaki durumlarını belirlemek ve buna yönelik önlem almak amacıyla dört dil becerisine yönelik ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini hazırlayarak uygular ve sonuçlarına göre İngilizce programını, öğrenme ortamlarını, ölçme araçlarını, öğretim stratejilerini ve verimliliğini değerlendirir.
 10. Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline gelmesinde ve çevrenin ekonomik, sosyal, eğitim gibi ihtiyacının karşılanmasında yakın ve uzak çevresindeki kurum ve/veya kuruluşlarla işbirliği yaparak etkinlikler düzenler ve öğrenci, aile ve öğretmenlerin katıldığı öğrenen topluluklar oluşturarak bu etkinlikleri farklı çevrelerle paylaşma sonucunda öğrenen topluluklar oluşumunu sağlar.
 11. Mesleki yeterliliklerini belirlerken veli, öğrenci, meslektaş ve idareci görüşlerinden yararlanır ve özellikle mesleki gelişim araştırmalarının öğretim uygulamalarına yansıtılmasında meslektaşları ile işbirliğinde bulunur.
 12. Milli Eğitim Temel Kanunu?nda dile getirilen ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilincinde olarak sahip olduğu demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerinin yanı sıra dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur ve alanı ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı bilerek hak ve sorumluluklarının bilincinde davranır.
 13. Eğitim teknolojilerinden farklı öğretim ortamlarında alana yönelik olarak yararlanabilir.
 14. Alana yönelik bilimsel tartışmaları izleyerek, bu çerçevede bilimsel sorgulama yoluyla yorum yapabilir.
 15. Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını bilir.