Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Genel eğitim ile üstün zekâlılar ve yeteneklilerin eğitiminde kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi ile bu bilgiye katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavram, ilke ve kuramların bilgisine sahip olur.
 2. Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
 3. Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
 4. Öğrencilerini sanat ve estetik kavramlarıyla tanıştırır.
 5. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin ritim ve müzik eşliğinde jimnastik ve dans hareketlerini geliştirebilmelerine rehberlik eder, öğrencileri, çeşitli spor dallarıyla ilgili temel bilgi ve becerileri, doğru ve dengeli beslenme alışkanlığını ve ilk yardım kurallarını uygulayabilme becerisini kazandırır.
 6. Öğrenme-öğretme sürecinin etkili olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaca uygun öğrenme ortamları düzenler ve çeşitli araç-gereçler ile eğitim teknolojilerini alana yönelik olarak farklı öğretim ortamlarında kullanır.
 7. Öğrencilerinin gelişimleri ve eğitimleriyle ilgili olarak ve tarafsızlık ve gizlilik ilkelerini dikkate alarak velilerle ve okul rehberlik merkezleriyle işbirliğine girer.
 8. Üstün zekâlı ve yeteneklilerin eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı çalışmaları bilimsel çerçevede eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, çözüm önerileri ileri sürer.
 9. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için üstün zekâlı ve yeteneklilerin eğitimine ilişkin etkinlikler yapar ve projeler geliştirir.
 10. Üstün zekâlı ve yeteneklilerin eğitimine ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans, çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla izler ve bilgilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
 11. Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
 12. Bir yabancı dili, üstün zekâlı ve yeteneklilerin eğitimi alanındaki uluslar arası gelişmeleri izleyebilecek ve yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde kullanır.
 13. Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerini uygulama tutumuna sahip olur.
 14. Üstün zekâlı ve yeteneklilerin eğitimi ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
 15. Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında Milli Eğitim Temel Kanunu?nda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.