Program Temel Öğrenme Çıktıları

1.İngilizce dilinde en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.

2.Turizm alanındaki başlıca kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

3.Turizm hizmetlerini yerine getirebilmede kullanacağı çağdaş teknik, araç gereç ve otomasyon sistemlerini kullanabilir.

4.Sahip olduğu bilgiyi, temel beceriler düzeyinde, yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir, astları ve üstleriyle etkili iletişim kurabilir.

5.Turizm alanı ile ilgili temel gelişmeleri takip eder.

6. Okulda ve staj çalışmalarında edindiği teorik ve pratik bilgileri sektörde rahatlıkla uygular, sektörde karşılaştığı sorunları analiz eder ve çözüm üretir.

7.Turizm alanı ile ilgili ulusal hukuki düzenlemeler ve mesleki standartlar hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

8. Bireysel ve ekip halinde çalışabilme yeteneği doğrultusunda kendi fikir ve düşüncelerini sözlü veya yazılı olarak net bir şekilde ifade edebilme becerisine sahiptir.

9. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmesi gerektiğini bilir. 

10. Mesleki sorumluluğa ve etik bilincine ve turizm meslek hayatında karşılaşabileceği krizleri doğru yönetebilme becerisine sahip olur.

11. İkinci yabancı dilde okuma, anlama ve yazma becerileri gösterir