Program Temel Öğrenme Çıktıları

BİLGİ

1.Bilginin kaynağı, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme, eleştirel düşünme bilgisine sahiptir.

2.Sosyal hizmet alanındaki kuram, yaklaşım, model ve yöntemleri içeren bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

3. İnsan hakları,  mesleki etik, ilke ve değerler bilgisine sahiptir.

4.Sosyal sorunlar ve sosyal hizmet uygulama alanları, sosyal politika ve hizmetler bilgisine sahiptir.

5. Sosyal hizmet alanıyla ilgili uluslararası ve ulusal yasal düzenlemeler ile hukuk muhakemesi bilgisine sahiptir.

6. Yönetim ve yönetim süreçleri ile proje tasarımı ve yönetimi bilgilerine sahiptir.

7. Sosyal hizmette araştırma yöntem ve teknikleri bilgisine sahiptir.

BECERİ

Bilişsel ve uygulamalı beceri

1. Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde müracaatçı sistemleri ile birlikte planlı müdahale sürecini gerçekleştirmek için gerekli becerilere sahiptir.

2. Sözlü ve yazılı iletişim kurma, gözlem ve mesleki görüşme yapabilme, planlama ve raporlama becerisine sahiptir.

3. Ayrımcılık ve baskı karşıtı uygulama yapabilme ve savunuculuk becerilerine sahiptir.

4. Kurumlar arası ilişki, işbirliği, eşgüdüm ve ekip çalışması sağlama, ortak hizmet geliştirme becerisine sahiptir.

 

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1.Sosyal hizmet alanları ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak sosyal hizmet müdahalesini bağımsız olarak yürütebilir.

2. Sosyal hizmet alanları ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.

3. Yapabilirlik ve yeterliliklerine, kişisel yargı ve tutumlarına ilişkin irdeleme yapabilir.

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1.Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve öğrenme sürecini yönetebilir.

2.Alanı ile ilgili olarak edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

3. Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimser.

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Sosyal hizmet alanları ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.

2. Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinlikler düzenleyebilir.

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler.

4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

5. Sosyal hizmet alanlarında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Sosyal hizmet mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumluluklarını bilir. Mevzuat, mesleki etik, norm ve standartlara uygun davranır.

2. Sosyal adalet ve insan haklarına dayalı yaklaşımı benimser.

3. Birey, aile, grup ve toplum olmak üzere her düzeyde sosyal hizmet müdahalesinin gerektirdiği işlev ve rolleri üstlenir.

4. Sosyal hizmet uygulamalarında bütün süreçlerde müracaatçı katılımı yaklaşımını benimser.

5. Sosyal hizmet mesleğinin gelişimini destekler, yayın yapar, bilimsel ve mesleki toplantılar düzenler.

6. Sosyal hizmet alanlarında uygulamalarını ekolojik sistemlere duyarlılık içinde  yürütür.

7. Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır.