Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Koruma ve onarım konusunda temel ilkeler ile geleneksel ve çağdaş uygulama yöntemlerini bilir.
 2. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
 3. Korumanın amaçları, tarihsel gelişimi, korunması gereken değerler ve saptanmasındaki temel ilkeler, koruma anlayışının evrimi, koruma ve restorasyonun uygulama terminolojisi ve yöntemleri ile yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olur.
 4. Restorasyon, yapı bilgisi, inşaat teknolojisi ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olur; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
 5. Yerel ve dünya mimarlığını tanıma, tarihsel, kültürel ve sosyal verileri anlama ve kullanabilme, tarihi çevre koruma bilincine sahip olur.
 6. Mimarlık ve sanat tarihini bilir; bu bilgileri uygulamalarda doğru olarak kullanma ve yorumlayabilme becerisine sahip olur.
 7. Temel düzeyde bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilme becerisini kazanır.
 8. Teknik çizim becerisine sahip olur ve bilgisayar destekli çizim yöntemlerini kullanarak alanı ile ilgili her türlü çizimi ve projeleri yapabilme becerisini kazanır.
 9. Tarihi eserlerin envanterini çıkarmada ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma yöntemlerini bilir ve uygular. Belli başlı fotoğraf makinesi tiplerini ve kullanımları ile ilgili gereken bilgi ve beceriyi edinir ve bir belgeleme yöntemi olarak fotoğrafın önemi hakkında bilgi sahibi olur.
 10. Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisine sahip olur.
 11. Kültür varlıklarında kullanılan malzemelerin özelliklerini, uygulanışını, bozulma nedenlerini, koruma yöntemlerini, onarımında kullanılan kimyasal maddelerin yapısını, özelliğini ve kullanımını bilir.
 12. Mesleği ile ilgili yönetmelikler, teknik şartnameler, keşif, metraj, hakediş konularında yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip olur.
 13. Geleneksel yapı türlerinin ve yapı elemanlarının işlev, malzeme, biçim, yapım sistemlerini bilir ve onarımlarını yapabilme becerisine sahip olur.
 14. Geleneksel yöntemlerin yanı sıra alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan çağdaş teknikleri bilir ve araç, gereç, makine ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilir.
 15. Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak büro, atölye, şantiye, arkeolojik kazılarda sorunları ele alabilme, belirleyebilme, farklı etkenleri ayırt etme, bilgi toplama, birleştirme, yorumlama, çözüm önerileri geliştirebilme, üretim ve onarım yapabilme becerisi kazanır.