Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Yaratıcı ve eleştirel düşünür.
 2. Bilgi toplama, bir araya getirme, analiz edebilme, değerlendirebilme, örneklerden yararlanma ve yorumlayabilme becerisi kazanır.
 3. Kuram, tasarım ve uygulama arasında ilişki kurar.
 4. Yerel ve dünya mimarlığını tanır, tarihsel, kültürel ve sosyal verileri anlar ve kullanabilir, tarihi çevre koruma bilincine sahip olur.
 5. İç mimarlık ile diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi anlar, diğer disiplinlerden yararlanabilme ve ortak çalışmalar yapabilme becerisi kazanır.
 6. Yenilikçi düşünebilme, iç mimarlık ile ilgili gelişmeleri, teknolojiyi izleyebilme ve kullanabilme becerisi kazanır.
 7. Güzel sanatlar bilgisini ve estetik gerekleri, tasarım ve uygulama sürecine aktarabilme becerisi kazanır.
 8. Ergonomi, antropometri, psikoloji, vb. gibi insan davranışlarını etkileyen bilimsel verileri toplar.
 9. Taşıyıcı sistem, yapı malzemeleri, bina servis sistemleri, yapım sistemlerini anlar ve bu teknik bilgileri kullanır.
 10. Sürdürülebilir tasarım yapabilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.
 11. Özgün bir iç mimari proje önerisinin tasarlanması ve sunulması için gerekli olan bilgi ve beceriye sahip olur.
 12. Çalışmalarını yazılı, görsel, elektronik ve grafik anlatım teknikleri ile sunabilme becerisi kazanır.
 13. Mobilya, sabit donatılar ve donatım elemanlarını özgün biçimde tasarlar ve uygular.
 14. Mekan tasarımındaki endüstriyel standartları, düzenlemeleri öğrenir ve uygular.
 15. Mesleki, etik ve yasal sorumluluklara sahip olur.