Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Mesleki rol, işlev ve sorumluluklarını yerine getirecek gerekli kuramsal bilgi ve beceriye sahiptir. 
 2. Hemşirelik mesleki uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
 3. Sağlıklı / hasta birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.
 4. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme ve problem çözme yaklaşımlarını kullanır.
 5. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel bilgileri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulamaya yansıtır.
 6. Sağlıklı / hasta birey ve yakınları ile etkili iletişim kurar. Sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır.
 7. Profesyonel gelişiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve entelektüel yönünü geliştirir.
 8. Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı dikkate alır.
 9. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.
 10. Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
 11. Hemşirelik uygulamalarında kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır.
 12. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
 13. Hemşirelik uygulamalarında, insan haklarına saygılı ve hoşgörülü davranır.