Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Derslerde ve ders dışında iletişim alanında varolan iş ortamlarına ilişkin bilgi edinir, girişimci ve inovatif bakışaçısıyla deneyim kazanacağı üretimlerde bulunur. 
 2. Gazetecilik alanında üretim süreçlerinin (haber vb.) farklı aşamalarını,türlerini bilir ve bu aşamalardaki sorunları tanımlayabilir, çözüm üretebilir.
 3. Bireysel olarak özgüvenli (ekip çalışması içinde uyumlu ve sorumlu) rol üstlenebilir, etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilir ve alana ilişkin üretimde bulunabilir.
 4. Genelde iletişim etiği, özelde ise basın meslek ilkeleri doğrultusunda ve mesleki sorumluluğunun bilincinde olarak, alanda aldığı mesleki eğitime uygun biçimde mesleğini sürdürebilir.
 5. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek ulusal ve uluslararası alanda görev yapabilecek düzeyde yasal kurallar, standartlar ve işleyiş pratikleri konusunda bilgi sahibi olur. 
 6. Gazetecilik alanındaki  temel bilgisayar programlarını kullanabilir, yeni yönelimleri/tartışmaları takip ederek mesleki gelişime açık olur. 
 7. İletişim alanında yapacağı üretimlerin için, alanın arkaplanında yer alan siyaset, ekonomi, tarih, sosyoloji gibi sosyal bilimlere ve sanat alanına ilişkin temel kavramları, yaklaşımları bilir.
 8. Öğrendiği kuramsal bilgileri medya alanına ilişkin güncel başlıklarda kullanabilir, alana ilişkin sorunları tespit eder, eleştirel bir biçimde analiz ederek çözebilir.   
 9. Türkçe'nin yanısıra İngilizce'de de okuma, yazma ve konuşma becerisi edinir, araştırma yapmak üzere kullanabilir. 
 10. Güncel iletişim teknolojilerini/araçlarını takip eder, içerik üretmek üzere kullanabilecek bilgi ve beceri sahibi olur.
 11. Toplumda gazeteciliğin gelişimi, rolü ve önemi hakkında bilgi sahibi olur ve gazeteciliğin evrensel ilkeleri doğrultusunda toplumsal sorunlara ilişkin etkin tutum alır. 
 12. Küreselleşme ekseninde yaşanan yasal, ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal gelişmeleri, değişim süreçlerini takip eder ve bunların iletişim alanına yansımalarını değerlendirebilir. 
 13. Farklı medya ortamlarına yönelik üretim (haber vb.) yapmayı, yapılmış ürünleri karşılaştırmayı ve analiz etmeyi öğrenir. 
 14. İletişim kuramlarını bilir ve bu kuramlar çerçevesinde medya üzerine bilimsel kural ve ilkelere uygun araştırma yapmayı, rapor yazmayı bilir.
 15. Gazetecilik alanına ilişkin araştırma ve planlama süreçlerini yaratıcı ve eleştirel bir yaklaşımla ele alabilecek teorik altyapıya sahip olur.