Program Tanımı

Hukuk fakültesi lisans programının amacı; hukukî ihtilafları çözümleyebilen ve bunlara adaletli çözümler getirebilen, milletlerarası düzeyde pozitif hukuk ve içtihat alanındaki gelişmeleri takip edebilen, toplumun sorunlarına sağ duyu ile bakarak hukuki çözümler getirebilen, eleştirel bir bakış açısına sahip, etik değerlerini gözeten ve özellikle mesleki etik değerlerine bağlı hukukçuları; adliyelerde, hakim, savcı veya avukat olarak, üniversitelerde öğretim elemanı olarak, ticari işletmelerde hukuki danışman olarak, kamu kurum ve kuruluşlarında uzman olarak çalışabilecek bilgi, beceri ve yetkinlikler ile donatmaktır.