Program Hakkında

2002-2003 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak “Psikoloji, İnsan Bilimleri ve Felsefe” Yüksek Lisans Programı başlamıştır. Bu program 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren, iki anabilim dalına ayrıştırılmıştır: “Felsefe Anabilim Dalı” ve “Psikoloji Anabilim Dalı”. 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren ise Felsefe Anabilim Dalı dört bilim dalını içerir duruma gelmiştir: “Eğitim Felsefesi Bilim Dalı”, “Etik ve Uygulamalı Etik Bilim Dalı” ve “Felsefe Bilim Dalı” ve “Felsefe ve Sosyal Politika Bilim Dalı”.

 Felsefe Yüksek Lisans Programı,  öğrenenlerin, felsefe sorunlarını çözebilme yeteneğini elde etmelerine; anlama, çözümleme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmelerine; olup bitenler arasındaki bağlantıları görmek üzere felsefi bakış açısı ve felsefi düşünüş kazanmalarına yardımcı olma amacını taşır. Programın genel amaçlarının dışında, özel amaçları da kısaca şöyle belirtilebilir: Felsefenin geçmişini dikkate almakla birlikte, salt geçmişe odaklanmamak  -çünkü günümüz dünyasında felsefeden beklenen yalnızca dünü öğrenmek değildir-;  dünün farklı düşünme modellerini kullanma yoluyla, içinde yaşadığımız dünyanın koşullarını, düşünme biçimlerini çözümleyebilmek; bu bakış açısıyla da yarının dünyasına hazırlanmak ve hatta yarının dünyasının yaratıcıları arasında yer almaktır. Bu da teknik bilginin ötesinde, özenli ve yaratıcı düşünmenin desteklenmesi, tutarlı akılyürütme ve sorgulama modellerinin benimsenmesi, olay ve düşüncelere ilişkin sıradan bakış açılarının aşılabilmesiyle mümkündür. Teknik bilgi herkese açıktır, ancak teknik bilginin ötesine geçen yaratıcı düşünmeye felsefe eşliğinde ulaşılabilir. Bu özelliğiyle felsefe yüksek lisans aşamasında öğrenciden beklenen, çağdaş sorun ve sorular karşısında duyarlılık kazanmasıdır.

Yüksek Lisans derecesini almak için, "T.C. Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde  belirtilen koşullardan başka öğrencinin, danışmanının gerekli görebileceği lisans derslerini alması, toplam 21 kredi ve kredisiz “Yüksek Lisans Semineri” dersini tamamlaması zorunludur. Tez aşamasına geçebilmek için tüm öğrencilerin “Yüksek Lisans Semineri” ve “Araştırma Yöntemleri” derslerinden başarılı olmaları gereklidir. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçebilirler. Tez aşaması en az 2 dönem içinde tamamlanır.

Alan mezunu olmayan yüksek lisans adaylarından iki ders bilimsel hazırlık dersi almaları talep edilebilir.  

Yüksek Lisans derecesini almak için, "T.C. Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen koşullardan başka, danışmanının gerekli gördüğü durumlarda, öğrenci, en çok iki (3’er kredilik) lisans dersini alarak, danışmanının önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile Yüksek Lisans kredileri arasında saydırabilir.  

MİSYON
Felsefenin temel kavramlarını ve yöntemlerini kullanarak insan-toplum-dünya-bilgi sorunlarını değerlendiren, bu sorunlar üzerine tartışma yoluyla yeni bakış açıları geliştiren, böylece bilgi-toplum bağını güçlendiren özgün felsefi çalışmalarda bulunan bireylerin yetişimine katkıda bulunmaktır. 

VİZYON
Felsefi bakışın gelişmesine katkıda bulunmak; özgün felsefi eserlerin yaratılmasını teşvik etmek; yenilikçi bakış açılarını desteklemek; etik değerler ve özellikle insan haklarını her tür insani ilişkinin temeli haline getiren kamusal-toplumsal çalışmaları desteklemek.