Program Hakkında

Günümüz dünyasında sosyoloji, modern sosyal yapıya ulaşmada ve gerekli, sosyal, siyasi ve insani değerlerin yeniden tanımlanmasında; bu yapının sürdürülmesi ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli roller üstlenmektedir.

Günden güne artan ve yoğunlaşan yerel, ulusal ve küresel boyutlu eşitsizliklerin, toplumsal yapılardaki hızlı değişim ve dönüşümlerin nedenleri ve çözümleri de sosyoloji içinde araştırılmaktadır. Bu açıdan, bilimsel bir bilgi alanı olan sosyolojinin geliştirdiği eleştirel bakış açısının yararları ve gerekliliği tartışılamaz.

Çağdaş bilimsel anlayış çerçevesinde T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nün amacı; öğrencilere, bir sosyal varlık - bir “birliktelik varlığı”- olan insanın, bu birlikteliği oluşturan eylemlerini ve bu eylemlerle örülen sosyal dünyayı anlamak ve açıklamak yönünde çağdaş bir eğitim vermek ve onları yarının dünyasını hazırlayacak bireyler olarak yetiştirmektir. Sosyoloji eğitimiyle bireyi kendi birliktelik dünyası içinde ele alırken, yine insan ürünü olan tarih ve kültür de bu çerçevede değerlendirilmekte, böylece öğrencilere daha geniş, daha kapsamlı ve gerçekleştirilebilir bir sosyal dünya bilgisi sunulmaktadır. Özgür bir düşünce ortamı sağlamak amacıyla disiplinler arası çalışmalara olduğu kadar, güncel sorunların tartışılmasına da özen gösterilmektedir.

Geleneksel anlayışlardan farklı olarak, “kuram”, “araştırma” ve “uygulama”yı bir bütünlük içinde değerlendirecek olan Sosyoloji Bölümü, çağdaş bir eğitim programıyla kimi durumlarda da uygulamadan kurama giden bir yol izlemeyi amaçlamaktadır. Böylece sosyolojinin temel kuramları, kavramları ve çözümleme araçlarının, uygulamayla birlikte öğrenilmesi yeğlenmektedir.

Bölümde derslerle birlikte yürütülecek olan araştırmalar, öğrencileri hem üniversite sonrası yaşamda üstlenecekleri görevlere hazırlayacak, hem de onlara eleştirel bir bakışla toplumsal sorunları anlama ve araştırma deneyimi kazandıracaktır.

Bu nedenlerle Üniversitemiz Sosyoloji Bölümü Ders Programı, birinci yıldan dördüncü yıla doğru öğrencilerin, temel sosyolojik bilgi ve becerileri teorik ve pratik açıdan paralel bir çizgide kazanmaları ve bu kazanımlarını toplumsal ve güncel olgu ve olayları yorumlayabilme düzeyinde uzmanlaşmaya giden bir süreçte edinmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Program, öğrencilerin ilk dört yarıyılda teorik ve metodolojik donanımlarını sağlamaya ve aynı zamanda belirli toplumsal kurumlarla tanışmalarına; beşinci ve altıncı yarıyılda, teorik ve metodolojik bilgi ve becerilerini uygulama içinde pekiştirip, güçlendirmeye; yedinci ve sekizinci yarıyılda ise sosyolojinin kamusal alana dönük yüzünü “uzmanlaşma” boyutunda yansıtabilme becerisi kazanmalarına yönelik biçimde oluşturulmuştur.

İkinci yıldaki araştırma yöntemleri dersleri ile başlayarak, Sosyoloji Bölümü öğretim programı, öğrencilere aynı zamanda, öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerle bir araya gelerek saha deneyimi kazanma ve araştırma projelerinde yer alma olanağı da sağlamaktadır.

Sosyoloji Bölümünde hem İngilizce hem Türkçe program bulunmaktadır.

MİSYON
Toplum sorunları ile ilişkili olarak bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten bireyler yetiştirmek ve sosyal yaşamı irdeleyip, çözümleyip, değerlendirerek, toplumsal yaşamı geliştirmek ve geleceğin oluşturulmasında etkin olmak. Sosyoloji eğitiminin önemini arttırmak, sosyolojinin diğer disiplinlerle ve meslek alanlarıyla olan ilişkisine dair bilinç oluşturmak, toplumun temelini oluşturan kültürel farklılıkların ve sosyal davranış çeşitliliğinin değeri konusunda farkındalığı arttırmak, yurt içi ve yurt dışı öğrenci ve öğretim üyesi programlarının işlerliğini desteklemek, öğrencileri akademik kariyer konusunda teşvik etmek ve farklı çalışma alanlarına yönlendirmek.

VİZYON
Sosyal dünyayı araştırmak, anlamak ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel teorik bilgi ve araştırma deneyimine sahip mezunlar vermek.