Program Hakkında

Psikoloji Bölümü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde 1997-1998 eğitim-öğretim yılında kurulmuş olup, yıllar içinde gelişerek ve büyüyerek, psikolojinin çeşitli alt-alanlarında uzman olan öğretim elemanlarından oluşan deneyimli kadrosu ve psikoloji eğitiminde uluslararası ve ulusal standartları gözeterek güncellenen ders programı ile, psikoloji eğitiminde nitelikli bir konum kazanmıştır.

Psikoloji bütün dünyada tanınan temel bir bilimdir. Bu bilim alanı içinde, insan davranışlarının temelindeki zihinsel ve duygusal süreçler, her bağlamda incelenir. Bir başka deyişle, psikoloji insanı duyguları, düşünceleri ve davranışlarıyla bir bütün olarak ele alıp inceleyen bir “bilim dalı”dır.

Psikoloji, aynı zamanda psikoloji bilimi içinde elde edilen bilgilerin, belirli yetenek ve becerilerle bütünleştirilerek, insan davranışlarının değiştirilmesine ve problemlerin çözümüne yönelik uygulamaların yapıldığı, bağımsız bir “meslek alanı”dır.

Psikolojinin bu özelliklerinden yola çıkarak, Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde sunulan eğitimde, dünya standartlarında eğitim veren üniversitelerde olduğu gibi, “Biliminsanı-Uygulamacı” modeli benimsenmektedir. Bu eğitim modeli, öğrencilerin hem bilgiyi üreten birer biliminsanı, hem de bu bilgiyi pratiğe dökebilen birer uygulamacı olarak yetiştirilmesi temeline dayanır. Bu modele dayanarak oluşturulmuş olan ders programı, hem bilimsel yöntemi aktaran dersleri, hem de uygulamaya yönelik dersleri ve stajları kapsamaktadır.

Psikolojinin, klinik psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, bilişsel psikoloji, adli psikoloji gibi çok çeşitli alt-alanları bulunmaktadır. Psikoloji mezunları, bu alt-alanlarda yüksek lisans yaparak bu alanın uzmanı olurlar. Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, açmakta olduğu yüksek lisans ve doktora programları ile, lisans eğitimi sonrası için çeşitli uzmanlık alanlarında lisansüstü eğitim olanakları sunmaktadır.

Psikoloji, günümüzde hızla gelişen meslek alanları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bilindiği gibi, toplumsal süreçlerin ve toplumda yaşanan sorunların hemen hepsi insan davranışıyla ilişkilidir; dolayısıyla psikolojinin çok fazla sayıda çalışma alanı bulunmaktadır.

Psikoloji Bölümü mezunları, liselerde, yüksek okullarda ve üniversitelerde psikoloji disiplinini öğreten eğitimciler/akademisyenler olarak; insan davranışları konusunda, üniversitelerde, resmi ve sivil kurumların araştırma birimlerinde, temel ve uygulamalı araştırmalar yapan araştırmacılar olarak;  uzmanlık derecelerine göre hastanelerin çeşitli kliniklerinde, ruh sağlığı kuruluşlarında, rehabilitasyon ve aile danışmanlığı merkezlerinde, sanayi ve diğer işletmelerde, mahkemelerde, ıslahevleri ve tutukevlerinde, reklam ajanslarında, radyo, televizyon gibi kitle iletişimine yönelik kurumlarda, ÖSYM gibi ölçmeye yönelik araç gereç geliştirilen merkezlerde, askeri kurum ve kuruluşlarda, huzurevlerinde, sürücü değerlendirme merkezleri ve pek çok başka kurumda meslek elemanı, yönetici, danışman ve bilirkişi olarak çalışabilirler.

Psikoloji Bölümü, öğrenciler ve akademisyenlerin bir arada, bir ekip olarak çalıştığı sosyal sorumluluk projeleri yürütmesi; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla olan bağlantıları ve işbirlikleri; araştırma ve uygulama merkezlerinde yürütülen çalışmalara katılım olanakları sağlaması; yandal/çift anadal programları ve etkin olarak yürütülen Erasmus Değişim Programı ile öğrencilere Avrupa ülkelerinde eğitim olanakları sunması ile de, öğrencilerin hem eğitim yaşantısını zenginleştirmekte, hem de mezuniyet sonrası yaşama daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını sağlamaktadır.

Psikoloji Bölümünde hem İngilizce hem Türkçe program bulunmaktadır.

MİSYON
Bilimsel yöntem ve ilkeleri; etik ilkeler, insan hakları, nesnellik, toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi değerlerle bütünleştiren bir psikoloji eğitimi vermek;
Öğrencilerin psikoloji alanında hem bilgiyi üreten birer biliminsanı hem de bu bilgiyi pratiğe dökebilen birer uygulamacı olarak yetiştirilmesini sağlamak;

Psikoloji ve çeşitli alt-alanlarında kuramsal bilgi ve uygulamalar aracılığıyla edinilmiş güçlü bir altyapıya sahip, alandaki çalışmaları izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen, bireysel ve toplumsal sorunları geniş bir bakışaçısıyla ve nesnel olarak değerlendirebilen ve bu sorunlara yönelik özgün çözümler üretebilen, mesleki etik ilkelere bağlı psikologların yetişmesi için eğitim vermek.

VİZYON
Bilimsel yöntem ve ilkeleri; etik ilkeler, insan hakları, nesnellik, toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi değerlerle bütünleştiren bir anlayış oluşturmak;
Psikoloji alanında, eğitim, araştırma ve uygulamaları ile yurtiçi ve yurt dışındaki Psikoloji bölümleri arasında saygın konumunu korumak ve geliştirmektir.