Program Hakkında

Mimarlık Lisans Programı’nın hedefi, kendi alanında mesleki vizyonu sahiplenen, yaratıcı ve özgün tasarım anlayışını benimseyen, tasarımlarını uygulamak için gerekli teknik altyapı ve problem çözümleme becerisine sahip, sorumluluk ve liderlik duyguları gelişmiş, bireysel ve grup çalışması yapabilen, sanat, tasarım ve teknoloji alanlarında sürekli gelişime açık, özgüven sahibi, çevreye, topluma ve etik değerlere bağlı meslek adamları yetiştirmektir. Eğitiminde öncü, mezunları ulusal ve uluslararası platformlarda öncelikle tercih edilen, mimari tasarım ve uygulama alanında araştırma ve çalışmaların odağı olan bir program olmaktır.

Bu doğrultuda programın amaçları yaratıcı ve eleştiren düşünme becerisi kazandırabilmek, kuram, tasarım ve uygulama arasında ilişki kurabilmesine öğrencilere katkı sağlamak, mimarlık alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi anlayıp, disiplinlerarası işbirliği potansiyelini geliştirebilmek,  mekân organizasyonu ve donatımına temel teşkil eden alanlarda güçlü bir sanatsal ve teknik altyapıya sahip, çağdaş ve özgün tasarım yapabilen, tasarımını gerçekleştirmek için gerekli detayları çözümleyebilme becerisine sahip, projelendirme sürecinde karşılaştığı problemleri tanımlayabilen ve çözüm üretebilen, çağdaş mimarlık uygulamaları için gerekli bilgisayar programlarını etkin şekilde kullanabilen, mimarlık, sanat, tasarım, çevre ve uygulama alanlarında kuramsal bilgi ve görgüye sahip, bilgiye ulaşmayı bilen, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş ve alanındaki gelişmeleri izleyebilen, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, mesleki sorumluluk sahibi mimarlar yetiştirmektir.

Mimarlık Bölümünde 2011-2012 Eğitim Öğretim yılından itibaren İngilizce eğitime geçilmiştir.

MİSYON
Eğitimde ulusal ve uluslararası ölçütlere eşdeğerde, kuram ve uygulama alanında yetkin; estetik, teknik, ekolojik, ekonomik, kültürel, tarihsel, toplumsal, çevresel ve benzeri gereksinimleri karşılayabilecek ortamlar oluşturmak için; ilgili etkenleri göz önüne alan, yaratıcı, araştırıcı, yenilikçi düşünce sistemine sahip, kuram, tasarım, uygulama bilgi ve becerisini kazanmış, disiplinler arası işbirliği kurabilen, çağın dinamiklerine uyabilen, etik değerler taşıyan entelektüel mimar ve uzman mimarlar yetişmesini sağlamak;

Mimarlık temel alanlarında bilgi üreten, araştıran, kuram ve uygulama ilişkisini kurabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda önder, örnek ve söz sahibi, etik değerler taşıyan akademisyenler yetiştirmektir.

VİZYON
Mimarlık Bölümünün vizyonu ulusal ve uluslararası alanda eğitimde öncü bir kurum olmak, toplumun mimarlık bilincini geliştirmek ve mimarlık aracılığı ile yaşam kalitesinin artmasında önder olmaktır.