Mezuniyet Koşulları

  • Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
  • Mezuniyet projesini tamamlayan öğrenci projesini danışmanına sunar. Danışman projenin uygun olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte projeye ilişkin intihal inceleme raporunu alarak enstitüye sunar. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde proje, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
  • Mezuniyet için, öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan en az on ders dersi başarmış olması, alınan tüm derslerin genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve mezuniyet projesi çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.