Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

  • Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az on ders ile mezuniyet projesi dersinden oluşur. Öğrenci, mezuniyet projesi dersinin alındığı yarıyılda mezuniyet projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Mezuniyet projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
  • Mezuniyet için, öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan en az on ders dersi başarmış olması, alınan tüm derslerin genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve mezuniyet projesi çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.