Eğitimde Kalite Çalışmaları Koordinatörlüğü

Koordinatörlüğe bağlı olarak Kurumsal değerlendirme Komisyonu ve Stratejik Plan ve Özdeğerlendirme Çalışma Grubu mevcuttur ve amaçları üniversitede bir kalite güvencesi sistemi geliştirmek ve izlemek ve de kalite kültürünün benimsenmesini sağlamaktır.

Kalite izleme ve yönetme sürecinin belli başlı amaçları şunlardır:

- Öğrenme çıktılarının amaçlarla örtüşmesinin ve öğrencilerden alınan geri bildirimlerle

güncellenmesinin ve öğrenci merkezli hazırlanmasının sağlanması

- Yaşam boyu öğrenme süreci oluşturma

- Uluslararasılaşmayı sağlama

- Üniversiteyi şeffaf ve hesap verebilir duruma getirme

Genel olarak amacımız Avrupa Yükseköğretim Alanı sürecinin taleplerini karşılamak ve yükseköğretimde söz sahibi YÖK’ün beklentileri ile uyum içinde olmak ve tüm paydaşların isteklerini tatmin edebilmektir.

Üniversitede kalite güvencesi kültürünü yayabilmek için kalite güvencesi bakış açımızın anlaşılabilir, genel öğretim kurallarını kapsayan, bilgi aktarma, araştırma, sürekli eğitim, yönetim desteği, üst yönetim etkinliği içeriyor olmalıdır.

Toplam kalite yönetimi faaliyetlerimiz stratejik planımıza bağlı bir şekilde yükseköğretimdeki diğer geleneksel kalite güvencesi yönetimi politikaları ile uyumlu bir şekilde yürütülmektedir.

Toplam kalite yönetimi faaliyetlerimizde göz önünde bulundurmamız gereken dışsal boyutlar şunlardır:

- Paydaşlar/sanayi

- Diğer eş kurumlar (araştırma, konu geliştirme)

Çalışma grubumuz işbirliği içerisinde şunları yerine getirmeye çalışır:

- Üniversite öğrenim araçların standardizasyonu ve uyumlaştırılması

- Çalışmaların takip edilmesi

- İşbirliği anlayışı ile çalışma

- Geliştirici/iyileştirici çabalar

- Rektörlüğe rapor sunma

Son olarak üniversitemiz kalite güvencesi çalışmalarına büyük önem vermektedir ve 2012’de aldığı AKTS ve Diploma Eki Etiketi ile de bunu gerçekleştirmiş ve ispatlamış bulunmaktadır.