Dersler

HİT 500 Akademik Yazım Uygulamaları
Bu ders öğrencilerin tez yazımı için ihtiyaçları olan akademik yazım becerilerini geliştirmesini, referans yöntemlerini ve etik sorunları öğrenmesini amaçlamaktadır.

HİT 601  Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi özet olarak güncel sosyal ve nitel araştırma tasarımı,veri toplama,analiz ve raporlamadan oluşmaktadır. Seminer derslerinin birinci bölümünde; veri toplama yöntemleri incelenirken bu tekniklerin gerçek bir olaya nasıl yoğunlaşarak uygulandığı işlenecektir. Seminer çalışmalarının ikinci bölümünde ise sosyal araştırmaların yazımı ve yayınına ilişkin olarak bu tekniklerin uygulamada nasıl kullanıldığı tartışılacaktır.

HİT 603 Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar
Halkla ilişkiler ve iletişim alanındaki güncel gelişmeler ve yöntemler takip edilir. Yeni stratejiler ve trendler incelenir. Yardımcı kaynaklar, yeni çıkan yayınlar, dijital medya düzenli olarak takip edilerek yeni yaklaşımların iş ve toplumsal hayata kattığı artıları ve eksileri sorgulanır, öneri ve çözümler üretilir.

HİT 605 Halkla İlişkiler Kuramları
Halkla İlişkilerin tarihsel gelişimi ve önemi öğrenilir. Günümüze kadar gelen süreçte değişen, gelişen yaklaşımlar, modeller incelenir ve tartışılır. Halkla ilişkilerin diğer disiplinlerle olan ilişkisi, toplumsal ve kurumsal rolü sorgulanır.

HİT 609 Kültürlerarası İletişim
Küreselleşen dünyamızda, kültürlerarası iletişimin etkinliği, başlıca değişkenleri üzerinde durularak, farklı kültürlerin birlikteliği ve toplumsal anlaşmayı sağlamak için yapılması gereken stratejik yaklaşımlar incelenecek, sorunlar tespit edilip çözüm önerileri getirilecektir.

HİT 611 Kriz İletişimi Yönetimi
Gelişen ve gelişmekte olan tüm ülkelerin küresel veya yerel boyutta yaşadığı veya yaşaması muhtemel olan kriz türleri incelenecek, kriz öncesi ve sonrası yapılması gereken çalışmalar, krize etkin ve acil müdahale, stratejik kriz planlaması ve yönetimi gibi konular incelenecek ve halkla ilişkiler departmanlarına düşen sorumluluklar belirlenecektir.

HİT 613 Tüketim Felsefesi
Tüketim Felsefesi dersi, öğrencilerin tüketim kültürünü kavramasını, ilgili kuramları öğrenmesini ve eleştirel ve öneri geliştirici bir bakış açısını kazanmalarını amaçlamaktadır. Öğrenciler bu dersle, tüketim kültürünün temel unsurlarını ve ilişkili temel kavramları daha geniş bir biçimde düşünecek, tüketim sürecinin nasıl ve neden yönetildiğiyle ilgili bilgi birikimine sahip olacak, alana ilişkin kuramları kapsamlı bir biçimde ele alacak ve günümüz toplumu içinde değerlendirerek yeni bir bakış açısı kazanacaktır.

HİT 615 Yeni Medya Çalışmaları
Bu derste, iletişim alanındaki teknolojik gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan yeni iletişim ortamının tanımlanması, özelliklerinin öğretilmesi ve dönüşen iletişim anlayışının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu dönüşüm hedef kitle, reklam ve halkla ilişkiler gibi bazı kavramların da gelişim ve değişimini beraberinde getirmiştir. Bu amaçla yeni medyanın temel unsurları olan etkileşim, sanallık ve mobilite kavramları tanımlanacaktır. Ayrıca, yeni medya ortamının, kişilerarası ve kitle iletişimini ne şekilde değiştirdiğinin ve dönüştürdüğünün sorgulaması yapılacaktır.

 HİT 617 Kamuoyu ve Propaganda
Bu derste kamuoyu kavramının temelleri, kamuoyu oluşturmada, kamuoyunu yönlendirmede, propaganda taktikleri, kitle iletişim araçlarının kanaat oluşturmadaki rolü, taktikleri geçmiş ve güncel örnekler ışığında incelenecektir.

HİT 618 Pazarlama Stratejileri
Pazarlama Stratejileri, limitli kaynakların yoğun bir biçimde organizasyonu ile satışları arttırmaya ve rekabet avantajlarını elde etmesini sağlamaya yönelik işletmelerin amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlayan eylemlerdir. Pazarlama Stratejileri; pazarlama alanındaki tüm uzun devre faaliyetlerini içerir. Bunları formüle ederken değerlendirir ve Pazar yönlü olarak seçer. Böylece firmanın amaçlarına ve pazarlama hedeflerine katkıda bulunur. Bu ders temel olarak pazarlama stratejileri geliştirme, strateji çeşitleri, stratejik modeller gibi konuları kapsar.

HİT 620 Marka İletişimi Yönetimi
Marka İletişim Yönetimi dersi, öğrencilerin, marka iletişimi yönetimi konusunda gerekli olan stratejik iletişim bilgilerini edinmelerini ve bütünleşik pazarlama iletişiminin tüm aktörlerini bu kapsamda değerlendirebilmeleri hedefler. Marka ve markayla ilişkili temel kavramların geniş bir biçimde ele alınması, yaratıcı stratejiler ekseninde marka konumlandırma çalışmalarının değerlendirilmesi ve marka iletişim stratejilerinin piyasa uygulamalarıyla ele alınabilmesi kapsamında alt başlıkları ve konuları içerir.

HİT 622 İtibar Yönetimi ve Halkla İlişkiler Felsefesi
Bu ders itibar yönetiminin kurumsal anlamına odaklanarak iletişimin yönetilmesi, örgütsel davranış ve halkla ilişkiler çerçevesinde incelenmesini içermektedir. Bunun yanı sıra kurumun itibarını ne şekilde yönetmesi ve markalaşma sürecinin altı çizilerek, örnek incelemelerle “itibar” kavramının derinlemesine değerlendirilmesini kapsamaktadır.

HİT 624 Reklamda Stratejik Planlama
Bu ders, araştırma sürecinden etki ölçümüne dek reklam kampanyalarının stratejik planlamasına odaklanır.

HİT 679 Yeterlilik Sınavı
Doktora eğitimi boyunca alınan bütün dersleri kapsayacak olan yeterlilik sınavına hazırlanılır. 

HİT 691 Doktora Tezi I
Bu derste, öğrencinin tez konusuyla ilgili problemi belirleyerek literatür taraması yapması amaçlanmaktadır. Öğrencinin doktora programından mezun olabilmesi için gerekli olan tezin araştırma aşamasını oluşturur.

HİT 692 Doktora Tezi II
Bu derste öğrencinin tez izleme komitesi ile yapılan toplantılar sonucunda tez çalışmasına yön vermesi amaçlanmaktadır. Öğrencinin doktora programından mezun olabilmesi için gerekli olan tez yazma sürecinin başlangıcını oluşturur.

HİT 693 Doktora Tezi III
Bu derste tez çalışmasındaki analiz ve değerlendirmelerin yapılması amaçlanmaktadır. Öğrencinin doktora programından mezun olabilmesi için gerekli olan tez yazma sürecinin geliştirilmesini oluşturur.

HİT 694 Doktora Tezi IV
Bu derste, tez yazımının gerekli kurallar ve değerlendirmeler sonrasında bitirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencinin doktora programından mezun olabilmesi için gerekli olan tez yazma sürecinin sonlandırılması oluşturur.