Dersler

KE 507-Laboratuvar teknikleri-1

Yardımcı üreme tekniklerinde yumurta toplanması, sperm ayrıştırılması, fertilizasyon için inseminasyon ICSI (mikro enjeksyion) yapılması, döllenme kontrolü, embriyo kültürü, embriyo transferi aşamalarını ve bunlarla ilgili laboratuvar hazırlıklarını öğrenir.

Kuram: 2 saat         Uygulama: 4 saat   Yerel Kredi: 4          Ön koşul: Yok

KE 502-Laboratuvar teknikleri-2

Klinik Embriyoloji ileri laboratuvar teknikleri olarak lazer ile asiste hatching, pgd için biyopsi alma, tam zamanlı embriyo takibinde skorlama, embriyo seçimi, ko-kultur konularında bilgi sahibi olur.

Kuram: 2 saat         Uygulama: 4 saat   Yerel Kredi: 4          Ön koşul: Yok

KE 503-Gametogenez ve fertilizasyon

Öğrenciler, gamet hücrelerinin (sperm, oosit) gelişim aşamalarını öğrenir. Erkek ve dişi gamet hücrelerinin fertilizasyondaki (döllenme) moleküler olayların aşamalarını öğrenir.

Kuram: 2 saat         Uygulama: 0 saat   Yerel Kredi: 2          Ön koşul: Yok

KE 506-İnfertilitede uygulanan tedavi teknikleri

Ovaryan sitimilasyon, folükül takibi, oosit toplama konularında bilgi edinir. Aşılama, mikroenjeksiyon için hastanın hazırlanması protokollerini öğrenir.

Kuram: 1 saat         Uygulama: 4 saat   Yerel Kredi: 3          Ön koşul: Yok

KE 508-İmplantasyon ve Gastrulasyon

Embriyonun beşinci günden itibaren onuncu güne kadar gömülmesi, ikinci haftada ve üçüncü haftada kan dolaşım, sinül, sindirim sistemlerinin gelişmeye başlamasını anlatan erken embriyoloji bilgilerine vakıf olur.

Kuram: 3 saat         Uygulama: 0 saat   Yerel Kredi: 3          Ön koşul: Yok

KE 511-İnfertiliteye giriş

Kısırlık tedavisine gelen hastaya yaklaşım, sebebin ortaya konması ve uygulanabilecek uygun tedavi metotlarının hastaya anlatabileceği düzeyde bilgi edinir.

Kuram: 2 saat         Uygulama: 0 saat   Yerel Kredi: 2          Ön koşul: Yok

KE 559-Araştırma Yöntemleri

Bilim, bilimsel yöntem ve bilimsel çalışmanın temel kuralları, araştırma konusunun seçilmesi, tanımlanması ve amaçlarının belirlenmesi, konuyla ilgili var olan bilgilerin gözden geçirilmesi ve araştırma varsayımının kurulması, araştırma tipleri; kalitatif (niteliksel) araştırmalar, kantitatif (niceliksel) araştırmalar, evren ve örneklem, örneklem büyüklüğünü saptama, örnekleme yöntemleri, kullanılacak araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve veri toplamanın planlanması, verilerin işlenip analiz edilmesi, araştırma raporunun yazılması, araştırmada hata kaynakları, bilimsel etik, kanıt temelli uygulama, araştırma kritiği tartışılmaktadır.

Kuram: 3 saat         Uygulama: 0 saat   Yerel Kredi: 3          Ön koşul: Yok

KE 569-Yüksek Lisans Semineri

Öğrenciler seminer konusunu belirler, literatür taraması yapar, yapılmış araştırmalar inceler, sunum hazırlar ve bir seminer verir.

Kuram: 0 saat         Uygulama: 1 saat   Yerel Kredi: 0          Ön koşul: Yok

KE 599-Yüksek Lisans Tezi

Tezli yüksek lisans öğrencilerinin özgün bir akademik tez hazırlamaları ve bu tezi bölüm öğretim elemanlarının huzurunda sunarak savunmaları sağlanacaktır.

Kuram: 0 saat         Uygulama: 0 saat   Yerel Kredi: 0          Ön koşul: Yok