Dersler

TIP 100 Dönem I Meslek İçi Dersi
Organik kimya temel kavramları, genel fizik prensipleri, biyokimyasal bileşikler, sentezleri ve yıkımları, biyofiziksel prensipler, hücre membranı, taşınım, sinyal iletim mekanizmaları, hücre yapısı, genetik bilgi akışı, temel anatomi kavramları, davranış psikolojisi, tıp tarihi hakkında bilgi vermek ve tıpta internet, bilgisayar ve biyoistatistiksel testler anlatmak ve uygulamalarını gerçekleştirmektir.  Aynı zamanda öğrencileri biyokimya, fizyoloji, histoloji, anatomi ve tıbbi biyoloji konularında laboratuvar pratikleri yaptırarak becerilerini geliştirmektir.

TIP 200 Dönem II Meslek İçi Dersi 
Vücuttaki doku, organ ve sistemlerin yapısı, fonksiyonları, birbirleri ile etkileşimleri, fonksiyonel bozuklukları  ve hastalık oluşturacak mikroorganizmalar hakkında bilgi edindirmek.

TIP 300 Dönem III Meslek İçi Dersi
Organizmada görülen hastalıkların dokuda oluşturdukları morfolojik değişiklikler (mikroskopik-makroskopik), hastalıkların etiyopatogenezi, klinik ve laboratuvar bulguları, tedavide kullanılan ilaçlar ile birlikte halk sağlığı ve adli tıp uygulamaları hakkında bilgi kazandırmaktır.

TIP 401 İç Hastalıkları Stajı
Klinik ders bilgileri ışığında; Öğrencinin değişik branşlardan aldığı İç Hastalıkları ders bilgilerini sentez etmek, pekiştirmek ve güncellemek, Klinikte hasta ile ilgili hikaye alma ve temel fizik muayene kurallarını öğretmek ve uygulatmak, Hastalıklarla ilgili ayırıcı tanı ve tedavi yapabilmelerini sağlamak, semptom ve klinik bulguları birleştirme amacı doğrultusunda gereken kaynaklara ulaşma yollarını öğretmektir.

TIP 402 Pediatri Stajı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hakkında temel bilgi ve becerileri kazandırmak.

TIP 403 Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı
Kadın Hastalıkları ve Doğum konusunda tanı ve tedaviye yönelik dersler eşliğinde öğrenciye bir hekimden beklenen bilgi, beceri ve davranışı kazandırmaktır.

TIP 404 Genel Cerrahi Stajı
Genel cerrahi ile ilgili genel bilgileri vermek, cerrahi hastalıkların patofizyolojik temellerinin anlaşılması, teşhis ve cerrahi tedavilerinin anlatılması, preop-postoperatif ve yaralı bireylerin tedavi esaslarının öğretilmesi.

TIP 406 Klinik Farmakoloji Stajı
Bu stajın amacı öğrencilere doğru ve tıbbi farmakoloji biliminin kurallarına uygun rasyonel veriler ile desteklenmiş reçete yazmayı öğretmektir.  Bu staj süresince öğrencilere hastanın problemini (hasta ve yakınları ile iletişim kurmak ve onlara doğru bilgi vermek) saptamak,  terapiyi  mantıklı açıklamak,  ilaçların etkinliğini incelemek, ilaç dozlarının nasıl uygulanacağına ilişkin (i.v. enjeksiyon, i.v. infüzyon, subkutan enjeksiyon ve lokal ilaç uygulamaları) becerilerini kazandırmaktır.

TIP 407 Göğüs Hastalıkları Stajı
Öğrencilerin günlük pratikte sık karşılaşacakları önemli göğüs hastalıklarının epidemiyolojisi, patofizyolojisi, klinik özellikleri, tanısı, tedavisi ve izlemi konusunda bilgilendirmek.

TIP 408 Kardiyoloji Stajı

TIP 501 Radyoloji Stajı 
Tıpta tanı ve tedavi amaçlı kullanılan radyolojik modalitelerin tanıtılması, radyolojik metodların tıpta kullanım alanlarının öğretilmesi, temel radyolojik modalitelerin yorumlanması ile temel radyoloji eğitiminin yapılmasını amaçlamaktadır.

TIP 502 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Stajı 
Anestezi, yoğun bakım ve ağrı konularında stajyerlere temel teorik bilgileri ve pratik uygulamaları öğretmek.

TIP 503 Adli Tıp Stajı
Sağlık hizmetleri sunumunda adli tıp ile ilişkili kavramlar ve prensipler doğrultusunda iyi hekimlik uygulamalarının öğretilmesi ve klinik adli olgular (adli olgu kavramı, travmatik kişi muayenesi, işkence olgusuna yaklaşım, maluliyet tespiti, istismar ve cinsel saldırı muayeneleri, alkol ve uyucu/uyuşturucu kullanımı, adli rapor yazma, bilirkişilik vb.) ve adli ölümlerin bilimsel ve sistematik bir yaklaşımla otopsinin yapılarak ölüm sebebi, orijini, ölüm zamanını saptamada tıbbi delil oluşturma yöntemlerinin öğretilmesidir.

TIP 504 Psikiyatri Stajı 
Ruhsal hastalıkların tanınması, sınıflandırılması ve belli hastalıkların tedavisi, yönlendirilmesi veya hastalıklar hakkında bilgi sahibi olunması konusunda temel bilgi ve beceri sağlamak.

TIP 505 Ortopedi ve Travmatoloji Stajı 
Ortopedi ve travmatoloji konusunda temel bilgi sağlamak.

TIP 506 Göz Hastalıkları Stajı 
Çeşitli göz hastalıkları ile ilgili bilgileri, göz ve sistemik hastalıklarla olan ilişkisini, bazı basit medikal tedavi yöntemlerini ve cerrahi yaklaşımları, gözün acil durumlarını öğrenmek.

TIP 507 Kulak Burun Boğaz Stajı 
Meslek hayatlarında karşılaşacakları kulak burun boğaz,  baş ve boyun bölgesi hastalıklarının kapsadığı işitme, vestibüler system, fasial sinir, tükrük bezleri, yüz bölgesi, paranazal sinüsler, nazofarinks, oral kavite, orofarinks, hipofarinks, larinks, baş ve boyun ile ilgili anatomi fizyoloji ve hastalıkları, tanı ve tedavilerini öğrenmek. Temel odyoloji bilgisini vermek, odiyometri cihazları ve temel inceleme yöntemlerini öğretmek. 

TIP 508 Nöroloji Stajı 
Nörolojik hastalıkların patofizyolojisi, nörolojide kullanılan ilaçların tedavi mekanizmaları hakkında temel bilgileri vererek staj sınavına hazırlamak.

TIP 509 Nöroşirürji Stajı 
Beyin cerrahisi ile ilgili hastalıkların nedenleri, muayene yöntemleri, tanı yöntemleri, medikal ve cerrahi yaklaşım endikasyonlarını öğretmek.

TIP 510 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Stajı 
Romatizmal hastalıkların yanı sıra gerek ortopedik gerekse nörolojik hastalıklar sonrası gelişen kısıtlılıkların gerçek engellilik yaratmaması için rehabilitasyon kavramını hastalıkların en başından itibaren tanı anını takip ederek birlikte düşünmek ve gerekli tedaviyi planlayacak organizasyonun sağlanmasının önemini kavramak.

TIP 511 Deri ve Zührevi Hastalıklar Stajı
Deri  ve mukoza hastalıklarının etiyoloji, teşhis, laboratuvar, bulgu, klinik özellikler ve tedavileri ile ilgili genel teorik ve pratik  bilgileri öğrenmek.

TIP 512 Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Stajı 
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin uğraşı konularını tanıtmak, stajyerleri yaranın ve çeşitlerinin tanınması ve tedavisi ile ilgili temel konularda bilgilendirmek, dudak damak yarığı ve diğer konjenital anomalilerin tedavi zamanlamasını, hasta yakınlarının yönlendirilmesini, baş-boyun bölgesinde travmalı hastaya yaklaşımı, yumuşak doku yaralanmalarında ve yüz kırıklarında tanı ve tedavi prensiplerini öğretmek ve bu tür hastalarda ilk yardım hizmeti verebilecek duruma getirmek, greft ve fleplerin temel prensiplerini, bası yaraları ve lenfödem hastalıklarının tanı ve tedavi prensiplerini öğretmek., deri tümörleri, tipleri ve ayırıcı tanısını, yanık sekelleri tanı ve tedavi prensiplerini öğretmek, estetik cerrahinin ana ilkeleri konusunda bilgilenmelerini sağlamak, pratik uygulamalarla yara iyileşmesi ve yara tedavisinin temel kavramlarını öğretmek ve basit sutur ve pansuman uygulamalarıyla yara bakımını yapabilecek hale getirmek.

TIP 513 Üroloji Stajı 
Ürolojik bulgu, belirti, teşhis ve tedavilerin öğrenilmesi.

TIP 515 Enfeksiyon Hastalıkları Stajı
Enfeksiyon hastalıklarının etiyoloji, tanı, laboratuvar bulguları, klinik özellikleri ve tedavileri ile ilgili genel bilgileri öğrenmek.

TIP 516 Klinik Etik Stajı
Tıp etiğinin en önemli ana konuları hekimlerin görev ve sorumluluklarıdır. Bundan başka tıp etiğin ana konuları ahlak, doktor-hasta ilişkisi, tıp etiği, hekim sorumluluklarıdır. Hastanın hakları tıp yasaları açısından önemlidir. Tıp etik dersleri öğrencilerine hasta vakalarıyla yüz yüze geldiğinde zor durumları çözmeye yardımcıdır. Meslektaşlarıyla olan ilişkilerinde de etik ilkelere riayet etmeleri için bilgilendirilmelidir.

TIP 517 Seçmeli Staj (Çocuk Psikiyatrisi)
Çocuk ve ergenlerin normal zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim aşamalarının öğrenilmesi; çocukluk çağında gözlenen gelişimsel sorunların ve psikiyatrik bozuklukların tanınması, tanılanması ve tedavisi ile ilgili temel bilgi ve becerilerin edinilmesi.

TIP 517 Seçmeli Staj (Göğüs Cerrahisi)
Cerrahi branşlar içerisinde özellikle akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde ve akciğerin cerrahi hastalıklarında bir doktorun bilmesi ve akla getirmesi gereken hastalıkların tanımlanması, pratik teşhis yollarının öğretilmesi, özellikle acile müracaat eden travmalı hastaların yüzde ellisinden fazlasında saptanan göğüs travmaları ile ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. 

TIP 518 Farmakoloji

TIP 519 Göğüs Hastalıkları

TIP 601 İç Hastalıkları Stajı
Iç Hastalıklarının temel teorik ve pratik prensiplerini öğretmektir. Hastanın bulgularından hızlı bir şekilde teorik bilgileriyle örtüşmesini öğretmektir.

TIP 602 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı
Genel Pediatri ve pediatrik hastalıkların tanı ve tedavisindeki becerilerini geliştirmek.

TIP 603 Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı
Kadın Doğum ve Hastalıklarının temel prensiplerini öğretmektir.

TIP 604 Acil Tıp Stajı
Acil tıpın temel prensiplerini öğretmektir.

TIP 605 Halk Sağlığı Stajı
Bu dersin amacı öğrencilerin, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve sunulması, toplumun sağlık düzeyinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, sağlık sorunlarının ortaya çıkartılması, bu sorunların kontrollerine ilişkin yapılacak işlerin planlanması ve uygulanması, toplumun sağlık düzeyinin geliştirilmesi için yapılması gereken koruyucu, iyileştirici ve esenlendirici hizmetleri ve bu hizmetlerin sunulması ile ilgili genel ilkeleri kavramak ve uygulama deneyimi kazanmaktır.

TIP 606 Psikiyatri Stajı
Psikiyatrik hastalıkları tanıyarak, psikiyatrik görüşme ve öykü alma, hasta hekim ilişkileri, acil müdahale, ayırıcı tanı ve konulardaki teorik ve pratik bilgiler ışığında ilk müdahaleyi yapma ve uzman hekime yönlendirme konusunda yeterli deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

TIP 607 Seçmeli Staj (Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri)
Staj içeriğindeki bölümlerin birinde pratik uygulama yapmak.

TIP 608 Genel Cerrahi  Stajı
Genel cerrahinin temel prensiplerinin öğretilmesi.